a poesía descoñecida de Cunqueiro

PARA CANDO CUNQUEIRO ENTEIRO?

Título: Cunquieo XL

Autor: Älvaro Cunqueiro / Edición, selecta e limiar de Xosé-Henrique Costas

Editorial: Servizo de Publicaións da Universidade de Vigo

Comecemos por aclarar que, ao ser crítico de novidades, a crítica histórica é para min un devezo incumpríbel a causa da tiranía do tempo. Porén hoxe fago unha excepción, porque vou escribir a raíz dunha publicación nova, aínda que esta sexa relativa a un autor histórico como Álvaro Cunqueiro, que nos presenta a posibilidade de acceder a unha parte da súa poesía só coñecida e recoñecida como tal por un número reducido de estudosos. Polo tanto, tamén é novidade. Mais, sigan lendo, porque hai moito que aclarar.

                     Por exemplo, esta é unha edición non venal para a conmemoración do 40 cabodano do pasamento do inmortal Álvaro Cunqueiro. Non o procuren nas librarías. Tampouco son moitos os exemplares tirados.

                     Sabido é, e aínda no ven valorizado, na miña opinión, o esforzo tradutor de Álvaro Cunquiero, que comunicou á poesía galega o melloriño que se viña lendo na poesía universal.. Xosé-Henrique Costas menciona Abu Sinnah, Anna Akhmátova, Guillaume de Appolinaire, Gabriel Aresti, Charles Bodelaire. Hilaire Belloc. William Blake, Alain Bosquet, Blaise Cendrars, Adelaide Crapsey,Leonard Cohen, Gregpry Corso, Hart Crane, Eddward Cummings, Elily Dickinson, Hilda Doolittle, T.S. Eliot, Paul Eluard, Salvador Espriu, Lawrence Ferlinghetti, Lars Forsell, Sojo Enio, Vladimir Holan, Friederich Hölderlin, Ted Hughes, Ivar Isak, Max Jakob, Konstantin Kavafis, Jack Kerouac, Nizar Qabbani, Jules Laforgue, Li Po, Harry Martinson , Rod Mackuen, Henri Michaux, Chao Ming Wen, Frederic Mistral, John Montague, Sean O´Cassey, Costis Palmas, Brian Patten, Cesare Pavese, Charles Peguy, Ezra Pound, Antonia Pozzi, Salvatore Quasimodo, Raimond Queneau, Rainer Mª Rilke, Nelly Sachs, Carl Sandburg, Yorgos Seferis, Mª Luísa Spaziani, Jules Supervielle, Dylan Thomas, Giuseppe Ungaretti, Paul Valery, Paul Verlaine, William carlos Williams, William Yeats…e escolmas poéticas hindú, acadia, finesa, navaja, pigmea, viquinga, xaponesa, hebrea “ou das latitides máis insospeitadas” (12)

                     A presente selecta está feita a partir das “traducións” de poetas absolutamente descoñecidos. Tan descoñecidos teñen que ser que seguramente só eran familiares ao caletre do propio Álvaro Cunqueiro. É dicir, estamos a falar de heterónimos de Álvaro Cunqueiro. Non son o único que o pensa, estou seguro. Xa Xesús González Gómez deu noticia de apócrifos cunquieriáns en Os poetas inventados por Cunqueiro.

                     Deste xeito, estariamos a falar dun corpus poético novo, un corpus poético nacido do inmenso poder fabulador de Álvaro Cunqueiro. E quero insistir neste poder fabulador en dous sentidos. Primeiro porque é o autor mindoniense quen inventa eses autores (dos cales ás veces tamén ofrecía datos bio-bibliográficos) e eses poemas. En segundo lugar porque neses poemas tamén se pode comprobar o espírito fabulador, si, sentro do propio poema.Álvaro Cunqueiro sempre foi un espírito literario anovador moi comprometido cunha transgresión xenérica que o mantiña en contínuo estado de experimentación. Iso é perceptíbel xa desde Mar ao norde (1932), moi perceptíbel. En Poemas do si e non (1933), seguindo a Xosé ramón Pena, achégase ao surrealismo, porén dúas edicóns tan seguidas dannos para pensar que a redacción dos osu poemarios tivo que coincidir temporalmente. É dicir, durante un tempo experimentou poeticamente a partir de dúas tendencias poéticas de actualidade. Experimentaba a partir de, por iso sempre foi un poeta fronteirizo. Isto confírmao, tamén do 1933, Cantiga nova que se chama riveira, título neotrobadorista que afonda no que viñamos dicindo, e xa non serían dúas experimentacións senón tres.. Os posteriores títulos poéticos (Dona de corpo delagado, 1950, e Herba de aquí e acolá, 1980), na súa variedade, non desmenten este afán experimentalista.

                     Isto referido á poesía. Pasa igual na prosa e tamén no teatro. Permítannos non abundar.

                     Porén é nestes poemas apócrifos, nestes poetas heteronímicos, onde Álvaro Cunqueiro mellor podía deixar voar ese afán experimentalista, totalmente ceibe. E, estes poemas, dan unha imaxe da poesía de Cunquiro moi moderna, tremendamente moderna, ademais de contaren cunha calidade poética moi salientábel, como é lóxico, pois non ía traducir medianías. Nunha primeira lectura desde Cunquiro XL xa detectamos continuidade temática co resto da súa obra, por sinal, no recurso á itinerancia. Que existan eses poetas, aos que eu denomino heterónimos, está por demostrar. Mentres iso sexa así, e cónstame quen realizou procuras ben fondas e eu mesmo tamén o tentei con algúns, e sexa posíbel establecer continuidades temáticas…debemos pensar que é o propio Cunqueiro, a través doutros heterónimos (AL -Álvaro Labrada, seguramente-, MMS, CX e algúns sen autoría), quen é o verdadeiro autor. Falei da continuidade temática, que existe, e dei un exemplo, mais tampouco é imprescindíbel, a meu xuízo. O que si non podo deixar de indicar, de repetir, é que este, método fabulatorio de Cunqueiro, permitíalle unha grande liberdade de experimentación formal, habendo mesmo algún poema onde a estrutura narrativa resulta indelébel (como o segundo, o de Phyllis Mac Calvert, “O cabalo no seu escano” (18)). Dixen algún e debería dicir moitos, porque a hibridación xenérica (prosa-verso) case sempre está presente. Por iso insistimos en que o seu grande poder fabulatorio tamén é posíbel certificalo nestes poemas. Poder fabulatorio, tantas veces atribuído unicamente á prosa.

                     Alén disto, tamén é necesario editar dunha vez o corpus poético traducido de poetas reais e existentes. Só así  poderemos ter unha imaxe que se achegue á realidade do poeta que é Álvaro Cunqueiro. Unha imaxe xusta. Xa abondou con Manuel Antonio e o seu coñecemento parcial durante décadas, que non pase o mesmo con Cunqueiro, don Álvaro.

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de FLORES DE FERRO, de María Rei Vilas, en Galaxia

O VIGOR DA NOVELA

Título: Flores de ferro

Autora: María Rei Vilas

Editorial: Galaxia

Como lector, son crítico; e como crítico, son lector. Cando enceto unha novela, e o comezo é bo, nacen  nun unha serie de expectativas que, de cumprirse, han levar a un remate que non decepcione ou que aínda mellore o inicio. Tamén pode pasar que, e acontece máis do que quixeramos, despois dun comezo como mínimo prometedor…todas esas expectivas se veñan abaixo; sinal (un deles) de que o discurso está pouco traballado. Infortunadamente, na nosa narrativa, os discursos que son “primeiras versións” abundan máis do que sería desexábel. Porén, como este non é caso e nos atopamos cunha novela que responde ás expectativas xeradas no inicio, agora, como crítico, debo expoñer as razóns polas cales este discurso merece esa cualificación. E alá imos.

                     Primeiramente, e antes de nada, outra novela sobre a Guerra Civil? Outro disucurso sobre o Golpe des Estado franquista? Outro discurso sobre o “esrado de terror” instaurado despois dese Golpe de Estado franquista, como arma para afortalar o o ideario social da “ Nova (Sic) España”? Pois si. E tampouco cremos que deba ser o último a denunciar os crimes cometidos como método de represión contra os que non aceptaban (ou se significaran en idearios opostos ás estipulacións sociais da ditadura) a perda de valores democráticos que supuxo a ditadura franquista. E creo necesario repetir este argumento, xa reiterado, porque a novela de María Rei Vilas advirte do que sucede cando os ideais democráticos e progresistas que fan do pobo o albo de actuación política…se ven substituídos polos intereses políticos e conómicos particulares en nome dunha suposta ideoloxía “salvadora2 (sic). Algo que non debemos deixar de ter en conta, nin nos días que corren ni en calquera outros.

                     Ben, digamos que esta primeira novela de María Rei Vilas, que foi merecente do García Barros 2020, ten un comezo moi intelixente. A estratexia narrativa consiste en describir o que fan as personaxes para que quen le se interese polo que pensan. E resulta moi efectiva como porta ou camiño para que o relatado entre en nós, para que nos interesemos polo que se nos  conta e vai ser contado. Evidentemente, a descrición é unha das armas empregadas para tal fin (armas, oxalá esa fora a única acepción desta palabra), e que terá continuación no resto do discurso, sempre moi atento á descrición detallada. Porén, non é a única, porque iso supón o feito de que o que se nos conte veña relatado igual que unha cámara cinematográfica dá conta duns feitos. Supón un ollo narrativo “supra-personaxes” ( desculpen o plabro) que despois se irá transformando, tamén moi intelixentemente.

                     Ben, e digamos tamén que, de primeiras a idea e estrutura narrativas tampouco son novas (que é novo na literatura hoxe en día?). Pártese da situación dunha muller (adulta máis aínda moza) que, por mor do ictus que sofre o seu pai, se ve na obriga de vender a herdanza familiar como medio para obter os cartos necesarios que o coidado do pai require. Iso lévaa á localidade de orixe, Briana, onde se enfrontará á razón de que medrara sen nai desde moi  nova, e á de ter un irmán do cal non sabe nada desde hai moito tempo, e a coñecer unha serie de personaxes que, sen ela sabelo, tamén forman parte da súa vida, da súa traxedia persoal. Deste xeito, cóntanse dúas historias que son unha, que conflúen, a dos anos da II República e posterior Golpe de Estado franquista, e a indagación nas raíces familiares da protagonista. Un esquema xa visto/lido, mais que aquí se desenvolve particularmente ben, cunha efectividade narrativa notábel.

                     E como se consegue esa efectividade narrativa tan notábel? Pois facendo que quen le pase de interesarse polo relatado, polo que pensan as personaxes no que se conta, a que esas personaxes pasen a formar parte do mundo afectivo de quen le, a que se lles tome afecto. Deste xeito, despois, o remate estoura coma unha bomba que nos atinxe e non nos deixa indiferentes. Mais, para iso, cómpren outras cousas que conduzan a ese efecto. Como unha configuración das personaxes moi a salientar, tan humanas como complexas, que nos levan a familiarizarnos con elas, a acompañalas no seu desenvolvemento, e sen que isto impida o mantemento do misterio, pois, outra virtud, é a dosificación da información, que está ben levada a cabo. Personaxes tan humanas como complexas, lonxe de arquetipos planos. Quizá o Indiano sexa a máis tópica, porén é máis obxecto da narración ca suxeito dela, importa máis a súa dimensión social e política cá persoal.

                     Repetimos, o tránsito da impersoalidade narrativa (na descrición) á familiarización das personaxes (mundo afectivo) está moi ben logrado. E as personaxes, sobre todo as femininas (mais non só), teñen un protagonismo especial, e cando digo especial tamén quero dicir real. Real, de realismo. Son personaxes complexas que enfrontan a vida desde intereses ben diferentes, con resultados diversos e métodos moi acordes ao que pretenden (que vén “ditado” pola súa condición social). Sobre todo nas mulleres aniña un espírito de superación lexítimo e ás veces transgresor, son as auténticas “flores de ferro”, elas, máis que as que pechan a casa do Indiano. Personaxes rexas, ás veces, moi ben configuradas como personalidades acaídas ao seus status social mais que queren progresar (case empre) e trascender as miserias que a vida lles depara. E, cada unha ao seu xeito, ás veces con renuncias incluídas, tiran para adiante a fin de lograr os seus propósitos (educacionais, laborais, sentimentais, sociais…).

                     Porén, unha vez recoñecido o protagonismo feminino e a súa rexa e variada configuración, tocamos xusto aí outro asunto que merece destaque. Falamos de superación. En boa parte é unha novela de superación, mesmo novela de aprendizaxe, sen deixar de ser tamén unha novela memorialista, unha novela de misterio e unha novela de dupla reivindicación social: a do rol que xogan estas mulleres de ferro, a das esperanzas republicanas e a  represión posterior ao Golpe de Estado franquista. E non é que se alternen todos estes xéneros que caben nesta novela, fanse máis visíbeis cando a trama o require e non desaparecen por completo nunca. Deste xeito, a novela resultante é moi rica e non é de estrañar que se nos pouse nos adentros para acompañar o relato deica o seu desenlace.

                     Unha novela moi rica, e sen dúnida moi traballada, da cal só desexariamos que dessapareceran certas grallas, sobre todo na primeira parte da novela, como “unha una”, por dinal.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Eliane Potiguara. A poesía indíxena brasileira.

Non podíamos rematar esta serie de artigos divulgativo da poesía de muller brasielira (este é o penúltimo, queda outro para completar o ano) sen tratar a poesía indíxena, moito menos coñecida que a de muuler branca, moito menos coñecida que a de muller negra, porén tan imprescindíbel coma calquera delas á hora de falar das poesías do Brasil. Imprescindíbel, fundamental, e moi recente. Como é fácil imaxinar, a expresión oral dos textos (con todo o que iso significa, ton, ritmo, música, danza…) é moi importante, desde o punto de vista occidental chamariámoslle performativa. Porén esa é unha visón occidental e, o que  é a creación literaria indíxena, nin sequera ten porque corresponderse co canon literario occidental. Por outra parte, se a literatura de muller negra reivindica a africanidade fronte ao eurocentrismo (ou ocidentalcentrismo) branco, foi e é perseguida, marxinalizada… as expresións literarias que reivindican o valor do autóctono, o valor do pre-colonizado aínda o foi máis. Concretamente, Eliane Potiguara, que foi quen comezou a tradición literaria da poesía indíxena denuncia que foi perseguida e ameazada de norte, neste esclarecedor encontró que non deben perder

Eliane Potiguara mesmo pode e debe ser considerada a iniciadora desta tradición literaria indíxena, tradición que agora, no século XXI, loita por consolidarse. Mais daquela, nos 70 e 80 do pasado século era toda unha novidade. E, se a poesía negra atopa dificultades de edición, a literatura indíxena aínda moito máis. Se a literatura negra botou man, por sinal, dos lambe-lambe, iso non é moi distinto dos póster que Eliane comezou facendo para dar a coñecer a súa obra. Se a poesía negra acode con frecuencia á oralidade,  porque a xente negra ten menor poder adquisitivo e menor posibilidade de publicación…xa poden imaxinar que a problemática indíxena aí é moito máis grande. Para máis, a literatura indíxena exprésase con moita frecuencia no relato de contos ou mitos relativos ás diferentes etnias indíxenas, como  unha maneira de preservar o seu legado cultural. Isto puido influír en que as editoras cualificaran esta literatura como literatura LIX (literatra Infanto-Xuvenil), que non deixa de ser unha forma de censura…unha forma de censura (os textos eran para adultos) que non foi todo o eficiente que quería ser, porque a LIX é a que máis cartos proporciona ás autorías. Por outra parte, aínda cabe falar de textos que se publicaron primeiro fóra do Brasil e despois foron/son traducidos para o portugués brasileiro, como claro indicativo da dificultade para publicar, da censura editorial, que a literatura indíxena padece.

Aínda tratándose da Wikipedia, aquí poden vostedes ler unha panborámica da actividade política e social de Eliane Potiguara que eu vou renuciar a escribir, toda vez que o meu interese é divulgar a súa poesía. Por certo, nesa ligazón está ausente a súa última obra, Metade cara, metade máscara, de 2020, vencedora do Premio Pen Club en Inglaterra!, e do Fondo de Libre Expresión USA!

A resistencia fronte ao colonialismo europeo, que aínda non cesou, e moito menos no Brasil, conleva o tratamento de temáticas que constrúen ou divulgan outra maneira de ver o mundo, cousa que ese colonialismo non lles perdoa, na súa tentativa de erixirse como única interpretación posíbel da realidade e do mundo.

Como sempre, déixolles ligazón

para a súa páxina web

e, por suposto, o seu

E agora vai a súa poesía, na que non faltará a Oração pela libertação dos povos indígenas, e que, como comprobarán, resulta dunha calidade ben grande…aínda a ollos dun europeo deste lado do Atlántico.

E con Eliane gritemos LIBERDADE!

(Na Revista Cazemek)

AGONIA DOS PATAXÓS

Às vezes
Me olho no espelho
E me vejo tão distante
Tão fora de contexto !
Parece que não sou daqui
Parece que não sou desse tempo.

PANKARARU

Sabem, meus filhos…
Nós somos marginais das famílias
Somos marginais das cidades
Marginais das palhoças…
E da história ?

Não somos daqui
Nem de acolá…
Estamos sempre ENTRE
Entre este ou aquele
Entre isto ou aquilo !

Até onde aguentaremos, meus filhos ?…

…………………………………

ESSÊNCIA INDÍGENA

Um dia
Esse corpo vai apodrecer
E eu vou ser verdade…
Então eu vou ser feliz.

…………………………………….

NESTE SÉCULO DE DOR

Neste século já não teremos mais os sexos.
Porque ser mãe neste século de morte
É estar em febre pra subexistir
É ser fêmea na dor
Espoliada na condição de mulher

Eu repito
Que neste século não teremos mais os sexos
Tão pouco me importa que entendam
Possam só compreender em outro século besta

Não temos mais vagina, não mais procriamos
Nossos maridos morreram
E pra parir indígenas doentes
Pra que matem nossos filhos
E os joguem nas valas
Nas estradas obscuras da vida
Neste mundo sem gente
Basta um só mandante

Neste século não teremos mais peitos
Despeitos, olhos, bocas ou orelhas
Tanto faz sexos ou orelhas
Princípios, morais, preconceitos ou defeitos
Eu não quero mais a agonia dos séculos…

Neste século não teremos mais jeito
Trejeitos, beleza, amor ou dinheiro
Neste século, oh Deus (? !)
Não teremos mais jeito.

………………………………….

UNI-ÃO
*UNI (União das Nações Indígenas)

O que tenho pra te oferecer amigo
Enquanto bebo tua fonte que me espera.
São palavras, são sentidos, são perigos
Ou são silêncios profundos de uma era

O que tenho pra te oferecer amigo
Enquanto sugo de teus olhos uma velha história.
São prazeres, são amores, roucos gritos
Ou sussurros de vencer até a vitória

O que tenho pra te oferecer amigo ?
Enquanto me aqueço no calor de tuas mãos
São lágrimas, são motivos, são juízos
Ou são faíscas conscientes da razão

Andaram a procurar por mim
E eu estava só, triste e doente
E você amigo me estendeu a mão
Mesmo com palavras duras que não mentem

Amigo, tu moras no fundo de minh’alma
E o que tenho pra te oferecer ?
Só muita garra
Muita luta
Uma grande gratidão.
Pra nunca desvanecer…
Pra nunca desmerecer…
Pois te amo com grande afeição !

………………………..

DESILUSÃO

A mim me choca muito esse ambiente
Essa música, essa dança
Parece que todos dizem sim.
Sim a quê ?
Sim a quem ?
Porque concordar tanto
Se o que se tem que dizer agora
É NÃO !
NÃO  a morte da família
NÃO  a perda da terra
NÃO ao fim da identidade.

Eliane Potiguara


***

FANTASIAS DESERTAS


Não tenhas medo, IANUÍ
Que não vou-te enfeitiçar
O nada, eu quero de ti
Pro nada talvez vou partir.
Poema de Amor ?
Sei lá… se poema de amor !…
Só sei que me passa essa chama
E que me queima a alma errante.
Horas, mas dias, mil noites
Relembro teu corpo parado
Feito máscara imóvel ao vento
Doido a flutuar nos mares quentes.
Pássaro louco bicando os peixes
Engorda teu peito aberto
Inflama teu coração militante
É tua, essa paixão dos séculos
Mas te guardas feito tatu
Que não é chegada a hora
Enfia teus dedos na terra
Desafoga as dores nela !
Mira pros céus navegantes
De teu barco em flor e vela
E rouba todas as forças solares
E renasce Boto, amante, mais belo.
Engorda teu peito aberto
Aquece o coração nu noutras eras
Alimenta tuas veias em asas
Nas fantasias desertas
Corre pelos cajueiros  e  arrozais
Que te trago essa cana caiana
E outras limas pra melar nossas bocas
E relaxar no calor das manhãs

Eu não te quero mais puro
Entrega-te que te vejo criança
Amor pronto a explodir
Fogo eterno, quem sabe ?…
Ou vou partir, antes mesmo de vir
Num calor aberto semente…
Numa ilusão e sonho somente…
Nessa estrada longa, errante

Sendo meu caminho tão farto
Sendo teu peito tão forte

………………………………………………….

(Na Pressenza)

Oração pela libertação dos povos indígenas

Parem de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada

Basta de afogar as minhas crenças e tirar minha raiz.

Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão

Chega de matar minhas cantigas e calar a minha voz.

Não se seca a raiz de quem tem sementes

Espalhadas pela terra pra brotar.

Não se apaga dos avós – rica memória

Veia ancestral: rituais pra se lembrar

Não se aparam largas asas

Que o céu é liberdade

E a fé é encontrá-la.

Rogai por nós, meu Pai-Xamã

Pra que o espírito ruim da mata

Não provoque a fraqueza, a miséria e a morte

Rogai por nós – terra nossa mãe

Pra que essas roupas rotas

E esses homens maus

Se acabem ao toque dos maracás.

Afastai-nos das desgraças, da cachaça e da discórdia,

Ajudai a unidade entre nações.

Alumiai homens, mulheres e crianças,

Apagai entre os fortes a inveja e a ingratidão.

Dai-nos luz, fé, a vida nas pajelanças,

Evitai, ó Tupã, a violência e a matança.

Num lugar sagrado junto ao igarapé.

Nas noites de lua cheia, ó MARÇAL, chamai

Os espíritos das rochas pra dançarmos o Toré.

Trazei-nos nas festas da mandioca e pajés

Uma resistência de vida

Após bebermos nossa chicha com fé.

Rogai por nós, ave-dos-céus

Pra que venham onças, caititus, seriemas e capivaras

Cingir rios Juruena, São Francisco ou Paraná.

Cingir até os mares do Atlântico

Porque pacíficos somos, no entanto.

Mostrai nosso caminho feito boto

Alumiai pro futuro nossa estrela.

Ajudai a tocar as flautas mágicas

Pra vos cantar uma cantiga de oferenda

Ou dançar num ritual lamaká.

Rogai por nós, Ave Xamã

No Nordeste, no Sul toda manhã.

No Amazonas, agreste ou no coração da cunhã.

Rogai por nós, araras, pintados ou tatus,

Vinde em nosso encontro

Meus Deus, NHENDIRU!

Fazei feliz nossa mintã

Que de barrigas índias vão renascer.

Dai-nos cada dia de esperança

Porque só pedimos terra e paz

Pra nossas pobres – essas ricas crianças.

……………………………..

(En Paixão Melancólica)

BRASIL

que faço com a minha cara de índia?

e meus cabelos
e minhas rugas
e minha história
e meus segredos?

que faço com a minha cara de índia?

e meus espíritos
e minha força
e meu tupã
e meus círculos?

que faço com a minha cara de índia?

e meu toré
e meu sagrado
e meus “cabôcos”
e minha terra

que faço com a minha cara de índia ?

e meu sangue
e minha consciência
e minha luta
e nossos filhos?

brasil, o que faço com a minha cara de índia?

não sou violência
ou estupro
eu sou história
eu sou cunhã
barriga brasileira
ventre sagrado
povo brasileiro

ventre que gerou
o povo brasileiro
hoje está só …
a barriga da mãe fecunda
e os cânticos que outrora cantavam
hoje são gritos de guerra
contra o massacre imundo

Fernanda Young: unha poeta a reivindicar

FERNANDA YOUNG

Tentamos, sobre todo, traer a estas páxinas poetas novas, presentar e partillar a poesía dos nomes máis novos da poesía brasileira de muller. Hoxe é a primeira vez que nos acontece que a poeta escollida, Fernanda Young, xa morreu; pois viviu entre 1970 e 2019. Ademais, Fernanda Young non só escribiu poesía, tamén foi guionista (roterista, en portugués) recoñecida, tanto en cine como en televisón, actriz, presentadora, novelista…Unha alma inqueda e apaixonada, que comezou estudos en diferentes áreas ( Letras, Xornalismo, Artes Plásticas, que eu saiba) sen rematar ninguna. Mais, o que nos interesa a nós, é que tamén foi poeta, e como tal a reivindicamos, como unha das voces máis profundas da lírica brasileira de muller actual ou contemporánea.

Coñézolle tres poemarios: Dores do Amor Romântico (2014). A mão esquerda de Vènus (2016) e o póstumo Posso pedir perdão, só não posso deixar de pecar (2019), que sei que é narrativa, mais a forza poética do título deixa ben ás claras o espírito indomábel, a forza da paixón, a orixinalidade e forza da proximidade coa que Fernanda nos fai sentir as súas mensaxes, os seus textos. Esas serán, precisamente, algunas das características que definan a súa poesía.

Rebeca Fucks comenta moi acertadamente o alto grao de empatía que quen le sente diante dos seus poemas. É dicir, o alto grao de comunicación directa con quen le. O eu poético (continuamos con Rebeca) é visceral e sente medo, frustración, cansazo, depresión (igual que o eu lector, reiteramos), e iso leva Rebeca a falar dun eu poético oscilante, inseguro, sempre á procura da súa propia identidade, ela, Fernanda, esa muller multifacética, a súa voz poética constitúe proxección da muller de carne e óso, esa muller de carne e óso que tamén sente as ausencias, o vacío que deixan as ausencias, o vacío que deixan as ausencias aínda que tamén nos deixen cicatrices que lembran o abandono.

A temática da súa poesía sempre ten que ver co mundo dos afectos. Pois é a temática dos afectos a que máis a preocupa, o cal non quere dicir que permaneza allea ao devir político e social, que ten condenado. E quizá pasaría a formar parte da súa de non ser pola prematura norte que a levou.

E, sendo así,  poeta dos afectos, consegue ser orixinal; algo ben complicado, con esa temática, nos nosos días.

Velaquí a súa poesía

(En Cultura Genial)

Votos de submissão

Caso você queira posso passar seu terno, aquele que você não usa por estar amarrotado.
Costuro as suas meias para o longo inverno…
Use capa de chuva, não quero ter você molhado.
Se de noite fizer aquele tão esperado frio poderei cobrir-lhe com o meu corpo inteiro.
E verás como minha a minha pele de algodão macio, agora quente, será fresca quando janeiro.
Nos meses de outono eu varro a sua varanda, para deitarmos debaixo de todos os planetas.
O meu cheiro te acolherá com toques de lavanda – Em mim há outras mulheres e algumas ninfetas – Depois plantarei para ti margaridas da primavera e aí no meu corpo somente você e leves vestidos, para serem tirados pelo total desejo de quimera.
Os meus desejos irei ver nos teus olhos refletidos.
Mas quando for a hora de me calar e ir embora sei que, sofrendo, deixarei você longe de mim.
Não me envergonharia de pedir ao seu amor esmola, mas não quero que o meu verão resseque o seu jardim.
(Nem vou deixar – mesmo querendo – nenhuma fotografia.
Só o frio, os planetas, as ninfetas e toda a minha poesia).

7. ***

Há certas águas que não matam a sede,
Você já notou?
Como a saudade que não nos conduz a
Nenhuma epifania.
Saudade deveria sempre render um verso
Perfeito, visto que para nada serve.
Acordamos cansados por
Senti-la,
Se é que dormimos.
Ela nos rouba o presente,
Nos cega o futuro.
Estou assim agora: presa
Ao passado quando
Estive com você.

8. Crânio

As suas outras costelas me
encarceraram em seu plexo.
toc-toc-toc, bati com
timidez, logo que notei
Que deveria partir.
Ninguém abriu a porta.
Pedi, chorei, arranhei seu
interno. Nada.
Você não me quis, mas me
Prendeu. Você não me quis,
mas me costurou em você.

 (En Tudo é poema)

Sou uma casa completa.
Tenho recantos em minhas
Dobras, lareira e um belo
Jardim de tulipas negras.

Também sou uma caravela
Que corre ruidosa e
Escorregadia sobre os oceanos
Que conduzem a novos
Continentes.

E uma caneta macia de um
Garçom orgulhoso; ele gosta
De ouvir: – Que caneta boa!
Quando assinam a conta.

Posso ser os elásticos de
Pompom nas chiquinhas de
Uma menina que chora,
Chata, no pátio ao lado.

Ou um simples copo de água
Oferecido a alguém que
Trouxe uma pesada
Encomenda.

Quiçá sou eu, sim, eu.
Eu mesma. Sofisticada e
Demencial. Essa que fala
Demais e diz que te ama,
Que não quer ir, e não quer
Ficar aqui.

Esse aqui que vaga e
Ressente.

…………………….

Às vezes sinto vontade de faltar com a verdade,
Ser cínica, mas nunca vil,
nem mesmo mentirosa.

Omissa?
Não, omitir é para os fracos!
Talvez irônica,
Dúbia.
Charmosa, claro.

Eu contaria um pouco aqui,
Um pouco ali.
Com o tom certo, bem calmo
Ou não – dependendo para quem
Conto.

Os amantes – homens ou mulheres – não me cobrariam tanto,
E eu poderia ter quantos eu quisesse.

Mas é que a verdade é excitante, máscula,
Como uma espada.

Aqueles que gostam da lâmina, os poucos, irão lambê-la.
E eu gosto de ser lambida pela coragem.
A língua que lambe pode se ferir,
Assim como quem diz a verdade.

Por isso decidi contá-la.

………………………….

Queria dormir.
Vivo na conjugação do
Eu queria dormir,
Eu queria descansar,
Eu queria dormir
Com você,
Eu queria viajar
Com você.
Eu sou o sujeito da
Conjugação do queria.
E é claro que não devia.
Mas devia também.
É uma conjugação minha.
Eu-queria-e-não-devia.
Eu queria, e como não posso,
Fiz algo que não devia.
Então devia desistir,
Queria.

…………………

Só há uma ideia do que a minha natureza
entende como paixão.
O corpo reage assim: taquicardíaco,
etílico, esfomeado.
Na ansiedade torno-me aquela que
não suporto,
a mesma que esperava na escada,
querendo ser levada
para algum lugar, longe dali.
O que aguardo é ficar longe
dessa menina que está sentada nos
degraus frios da escada.
E nas horas em que o mármore branco,
dessas horas, horas de uma tabela tonal
cinza-rato, gelam meu sexo, minha pele,
fico em dúvida se quero,
realmente, que o outro chegue.
Duvidar do que desejo angustia tanto,
a ponto de me fazer fugir.
E quando decido ir, ameaço,
testando aquele de quem espero ter atenção.
Deixando tudo mais tenso,
nervoso,
excitante.
Então, molhada eu fico, ainda ali
nos tais degraus de ansiedade,
lisos e frios,
de mármore-medo.

…………………….

Nada é bom para mim, aprenda.
Eu pareço razoável, até mesmo
Bela, mas sou essa, bem estranha.
E muitas vezes doente.
Não se deixe levar por minha
Tradução de My Funny Valentine,
Eu sou a mais escrota do bairro
De qualquer cidade.
Mas eu irei mudar meu cabelo,
E não será por você.
Vou te contar minha história,
E você irá achar que é mentira.
Tudo que posso te dizer é:
Fique.
Hoje não é o nosso dia,
Mas fique

…………………

Fazer carinho em si mesmo
É insatisfatório,
Pois não sabemos o que sentir:
O ser tocado ou o tocar.
Já no erógeno
Onde é mexido há mais do
Que uma pessoa,
Não apenas o eu
Que manipula a mão.
Vencemos a inescrutável
Solidão,
Eu sou você, você é ora
Você, ora outro, ora ela
Entre as minhas pernas,
Na boca,
Nos seios,
E aonde mais houver
Fissuras.

……………………

Queria ser simples. De tudo que já quis,
juro, esse me parece o mais disparatado
dos desejos. De todas as ideias de
merda que tive, essa é a que mais fere.
Queria não me importar se o Noturno número dois
que escuto é mal interpretado. Porque
afinal não entendo de piano e não posso
dizer que essa é uma merda de uma
interpretação. Mas eu sei que é uma
merda e isso me fere os nervos mais que
os ouvidos. Fere tanto quanto a ideia de
ser simples. Queria ser simples a ponto
de ser querida. Querida por ser querida e
não por ser especial. O especial é
complexo. Raro. Intratável em sua
ausência de singeleza. Porque eu poderia
anunciar que sou delicada, e implorar sem
implorar, por cuidados. Queria ser simples
e ser cuidada com esmero. Porque a minha
delicada simplicidade iria sugerir atenção.
A leveza da simplicidade me traria sopas,
bombons, margaridas. Mas eu ganhei fama
e minha criada acaba de trazer um petisco
que só vende em uma padaria bem longe.

………………………..

Há um poema acima de mim,
Um que paira na camada sutil e
Iluminada, onde meus braços
– mesmo quando pulo – não alcançam.
Ontem, subi numa cadeira.
A cadeira era manca e temi ficar na ponta dos pés.
O medo, mesmo que me faltasse bem pouco,
Para puxar o fio desse balão,
Não deixou que eu o pegasse.
E quase que por pirraça,
O poema ficou mais longe de mim.
Estou sentada na beira da cama.
A garganta dói pois tenho preso,
Entre paredes de carne vermelho-inflamação,
Um coração que entalei como um sapo.
O sapo das palavras que queremos dizer,
E calamos.
Meu coração-sapo pulsa nervoso e
Quase resignado.
Estou sentada na beira da cama,
Temendo chorar
Com o poema indo embora.
Pois, se eu chorar, terei o rosto – que dizem belo –
Desfigurado.
Não, não posso chorar!
Tem Paris pela janela e bons óculos para encobrir
A cegueira que a tristeza me causa.
Vou vestir um elegante traje,
Chutar a cadeira que me deixou mais manca e delicada,
E comprar um batom.

……………………

(En António Miranda)

Com um livro sobre o colo estéril
versejo uma ideia que me foge,
aquela frase exata que sempre busquei.
Com o exato momento da palavra,
que tivesse o tom do improvisado jazz
e a razão de um vidente esquizofrênico.
Ai, como eu gostaria de ter escrito
certos versos que neste livro leio!
Cercaria meus sonhos com grandes muros,
no jarro de minha mesa sorririam flores
e tudo isto já não mais seria plágio.

……………………

Não vou aguentar. Não, não vou aguentar
mais. Essa vontade de despir-me inteira
e mostrar aquilo que fará de mim apedrejável.
Então vou. Vou. Terei de aguentar.
Sofrer quietinha. Sofrer quietinha.
Deixar para lá essa ideia
de que o amor é o meu ofício.
De que o meu verso é imprescindível
e que somente os homens podem amar assim,
tantas vezes, e sem pudores.
Sim. Isso. Somente os homens são poetas.
Livres. Metafísicos. Sem compromissos.
Eu sou mulher. Punida sempre. Vagabunda.
Indecente.
Vou. Vou aguentar. Pois o que pulsa é
a língua portuguesa. Não a carne vermelha
— também língua — que guardo entre as pernas.
Nem essa, mais molhada, dentro da boca.
Não. A maldição veio com os grandes
navegadores: carrapatos, impetigos,
escorbutos e piolhos. Saudades. Paixão.
Saliva. Poesia.
A culpa não é sua, nem minha.
Mas serei eu a que irá arder nas chamas,
porque bruxos não existem.
0 que há no mundo das paixões e erros
são putas. Putas. Putas. Putas. Sou uma puta.
Serei eu quem morrerá primeiro.

…………………………………………………….

(De Fernanda Young, páxina on oficial) https://fernandayoung.wordpress.com/

Despir o outro de como quer ser visto

Despir-se daquilo que o outro quer ver

Vestir o desejo do outro despir.

Despir o desejo de quem se vestiu

Daquilo que esperava mostrar – disfarçando-se, vestindo-se

O tempo gasto para despir o corpo que se veste para o outro

O tempo gasto para vestir tudo o que vai ser tirado,

Quando o outro não quer vestido

Mas o que se vestiu quer ser despido.

Vestir o outro de quereres, 

Despir a carência de todos.

Foder,

Todo mundo nu ou vestido,  consigo

e mentindo.

…………………………….

A lente do amor grudou na retina e trouxe a realidade
para a paixão.
Agora, nela, vê-se poros abertos, veias desconcertantes
e azuis ao lado das narinas, que inspiram e expiram
o cansaço enfisêmico dos pulmões que já inflaram de
êxtase e susto
espera e dor.

Como é engraçada a miopia dos amantes histéricos.

Mas os olhos podem descansar do criativo,
as lentes revelam o cabelo debaixo da peruca e,
abaixo do cabelo, o couro. Que por vezes
escama e coça e dá vontade de escalpelar.

Como é engraçada a verdade que ninguém quer ouvir.

E aqueles, antes cegos, quase idiotas, reconhecem
primeiro a sombra, depois os relevos,
enfim as cores e as texturas.
E as lentes preenchem a transparência, entupindo-a
de estômagos, pâncreas, fígados e intestinos;
não dando mais para ver-se – vê-se o outro.
Então há o horror, e por fim, que é começo, o amor.

Como é engraçada a vida, posto que é só isso.

subliñados de COBIZA, de María Reimóndez, en Xerais.

“Se sabe que teño a menciña o castigo ha ser peor” 35

…………………….

“Esa <base de clientes> con cartos para pagar un ser que lles dea a vida eterna: o órgano que precisan, a fantasía sexual que desexan, o animal de dúas pata que exhibir, cultivar e desbotar cando sexa preciso sen todos os problemas dos bots. <Un investimento en vida>  (37)

…………………………

“Cando vexo a Ruben achegarse da man de Dandara dóeme todo o corpo do que bateron en min” (38)

………………………..

“(…) todas as mulleres unha reunidas na súa voz.” (52, a redacción pode ser mellor)

………………………..

“Que lonxe quedan xa esas leccións neste mundo de beneficios e proveitos, de competitividade, de usar os corpos dunhas para o beneficio doutros. Un mundo de caixas pechadas, de parelliñas, de restricións disfrazadas de liberdade” (78)

………………………..

“E aínda así, a maioría dos seres viven escravizados a producir para uns poucos” (85)

…………………………

“Os pais teñen máis dereitos” (89; unha cousa que contrasta fortemente coa realidade de hoxe)

………………………….

“O único importante é a infertilidade cando non nace xente da cor correcta, do lado do mundo correcto, do xénero e habilidades correctas” (94. Infortunadamente, hoxe, cando non se nace coa cor correcta, do lado do mundo correcto, de xénero e habilidades correctas…as limitacións non se restrinxen á infertilidade….senón a case todos os aspectos en que se manifesta a vida; porén, é tanto así que abonda mentar a infertilidade para nos decatar da discriminación total existente)

…………………………

“(…) non hai quen produza barato o alimento para logo venderllo caro procesado” (94, redacción execesivamente lineal, sintaxe moi primaria)

…………………………

“Logo proseguiu, máis seriamente, pensando a medida que falaba.” (100; tamén redacción inapropiada, se é que “máis seriamente” se refire a “pensando” e non a “proseguiu”, ou ao conxunto de “proseguiu pensando”….entón ese “máis seriamente” debería situarse despois do segundo verbo. En xeral, os encontros verbais non son nada amigos de levar a modificación entre as dúas formas, porque o lóxico é que esas modificacións teñan que ver co conxunto verbal.)

…………………………

“(…) a cooperación é o requisito máis básico e necesario para a vida” (102. Desde logo. En todos os aspectos.)

…………………………

“Nesa porta que está ao final do túnel que senta a esencia do pracer do corpo, no noso centro, ao cal se accede entre as nosas pernas” (103. Dá arrepíos esta consideración das persoas. A despersonalización é moi típica das distopías, futuristas ou non, quizá habería que establecer unha clara diferenciación entre as que prescinden dos sentimientos e as que non. Sería útil e clarificador.)

……………………………

“É unha forma tan poderosa de control que os que denominan homes se dedicaron séculos a escravizar as que denominan mulleres para dominala” (105. O dito anteriormente. Nin quero nin podo negar unha realidade histórica evidente. O cal non quere dicir que comprenda ese tipo de relacións interpersoais. Outra manifestación social capitalista, onde sempre ten que haber quen mande (ser superior) e quen obedeza (ser inferior), porén isto tamén acontece en sociedades aínda non industrializadas, porque a relixión ou “usos e costumes históricos” o mandan.)

…………………………..

“O esperma humano, en xeral de mala calidade, é doado de conseguir e enriquecer, mesmo transmutar de animais usando os medios adecuados. Os estudos son moitos”. (105)

…………………………..

“(…) para convencer a máis da metade da especie de que reproducirse é o mellor contributo que pode facera o planeta.” (105. Son pai, e antes de selo pensei moito se era o mellor momento para traer alguén novo a este mundo. Porén, cando chegou, xa non tiven dúbida ningunha; o amor que sentes polo fillo, as alegrías de ilo vendo medrar, aínda nunha sociedade tan inxusta como esta, fan que esquezas calquera outra cousa: el, o neonato neste caso, é o centro da túa vida. É unha experiencia que só é superada pola da nai, eu sempre quixen ser muller para ser nai, levar un fillo de quen amas dentro, durante nove meses, debe conlevar unha sentimentalidade excepcional, única. Infortunadamente, como acontece na novela, tamén existe a posibilidade que o que levas dentro non sexa desexado senón froito do abuso, unha situación excesivamente habitual nunha sociedade que se pretende civilizada)

…………………………..

“ <(…) da súas estruturas de opresión divididas entre machos e femias que endexamais existiron fóra da estúpida ollada humana> (107. Considerar o sexo como unha estrutura de opresión, de dominación, non o podo negar, son moitas as evidencias, pódeme, non vai comigo. Por máis que o tente, non entendo ese tipo de relacións interpersoais, parécenme estúpidas, sempre é estúpido considerarte superior a outra persoa por algo tan accidental -ninguén escolle o sexo- como iso. Desde o meu punto de vista, nas relacións interpersoais sempre debe primar a comprensión. Somos tan diferentes que a comprensión d@ outr@ fainos moito máis ric@s e sabi@s)

…………………………..

“E a reprodución é o máis fermoso que hai na vida dunha muller, o que lle dá sentido e un lugar na sociedade” (110. Odioso mantra de orixe relixiosa que restrinxe moitísimo, moitísimo, as posibilidades de realización persoal da muller)

…………………………..

“ A miña tarefa principal como científica era a de crear seres que puidesen facer esa función rerpodutora sen todos os problemas que as mulleres provocan “ . (123, supoño que quererá dicir “ás” mulleres. A redacción tamén é mellorábel)

……………………………

“Seren vasillas sen vontade” (123. A imaxe é poderosa, tamén expresión perfecta da ausencia de sentimentos)

……………………………

“Era iso o que significaba realmente ser home? Pensar que os corpos dos demais son da túa propiedade e que podes facer con eles o que queiras?” (126. Xa o dixen. Se se é home para iso significa, para min, non querer selo. Eu non quero ser dono de ninguén. Nin quixen nunca. Representa perder unha posibilidade de enriquecemento cultural e humano, como mínimo…e é moito máis alegre e satisfactoria relación de igualdade…e tamén a mellor maneira de evitar a soidade)

……………………………..

“(…) un mundo novo e mellor para todos os seres vivos.” (138)

…………………………….

“(…) as cerimonias que nos ensinan no colexio: o cortexo, a aceptación, a submisión, a fidelidade e o deber” ( 148. Retrato da sociedade patriarcal que nin comparto nin entendo, xa falei diso)

…………………………..

“ -A interdependencia só existe cando se respectan as decisións e as vidas alleas” ( 161. Non podo estar máis de acordo)

…………………………..

“ E, por despistar a competencia, asegúrate de participar antes de marchar nalgúns encontros e congresos con xente da Capital do Leste.” ( 179, a redacción tamén é excesivamente lineal, demanda pausa antes de “antes” e despois de “marchar”, semanticamente resulta máis claro, e sintacticamente máis correcto.)

………………………………

Ben, estes son os subliñados que fun facendo mentres lía, algúns comentados. Os das páxinas 94, 100, 123, e 179 (especialmente) denotan unha redacción pouco afortunada, moi simple. Mais, mentres leo, adoito anotar otras cousas, que, cando estaba en Blogaliza, subía á Ferradura dentro da sección “Caderno da crítica”. Velaí van algunhas.

-A importancia dos nomes. Kalpana foi unha astronauta estadounidense. Seh-Dong, foi lideresa das amazonas Dahomey, e, polo que dei averiguado, escravista. As kanienskehá:ká (escribino de memoria, agardo que correctamente, son unhas máscaras do Quebec. Dandara, polo que eu dei sabido, é unha tenda de roupa, se é así, resulta unha bonita e emotiva homenaxe ( se cadra tamén moi merecida), Posteriormente, a partir de que é palabra presente no primeiro título de Jarid Arrães, souben que tamén é unha heroína brasileira antiescravista reivindicada por Jarid e que aínda necesita moita divulgación (como todo o que te que ver coa pel negra), polo que sei suicidouse (ben, non tooda a xente o interpreta como suicidio) antes de volver ser escrava. Para Shewa só atopei como referencia unha rexión da Etiopía Amhara, teño entendido que unha atleta desa procedencia salientou nos Xogos Olímpicos de 2000 e 2004). Hai máis nomes, Ngogi (parece remitir a Chimamanda Ngogi, aínda que eu tamén a atopo como Ngozi), Aputik, Dumaguei, Nzinga (Raíña negra que comteu o escrvismo)…

“Bebé”, o diccionario en liña da RAG admíteo. Outros estudosos do léxico non, indican que a palabra a usa debe ser “meniñ@”

“Tea de araña”. O mesmo, o DRAG en liña tamén o admite, cando o máis propio é “arañeira”. Para min, e non só, calco semántico do castelán.

Esa posición de gonzo, intersticial, entre diversos xénros (ciencia ficción, distopía…) e a proxección do futuro no presente e do presente no futuro, paréceme o mellor da novela. O capitalismo e a relixión, a meu ver, teñen moito que ver na situación da muller…

crítica de COBIZA, de María Reimóndez, en Xerais.

A HIBRIDACIÓN COMO SOLUCIÓN

Título: Cobiza

Autora: María Reimóndez

Editorial: Xerais

Nova novela de María Reimóndez, e volve a un xénero narrativo para ela primixenio, a ficción científica ou ciencia ficción que xa explorara en O caderno de bitácora (Positivas, 2004). Cun obxectivo que podemos considerar, até certo punto, común: a indagación nas relacións humanas. E, se daquela considerabamos a ficción científica de María Reimóndez como un proxecto narrativo pouco habitual dentro do xénero en que se insería, desta vez case podemos dicir o mesmo, mais por razóns ben diferentes, como se verá, non en balde pasaron 17 anos.

                     A ficción científica que se nos presenta agora acontece despois da Gran Desconexión, non situada no tempo cronolóxico que vivimos, nin tampouco é necesario e, porén, resúltalle moi útil a autora. Achéganos unha sociedade que se proxecta desde a actual, que se proxecta desde unha moi negativa lectura da sociedade actual, como vén sendo típico deste tipo de discursos distópicos e futuristas. É unha sociedade que reproduce o machismo, un machismo que perfeccionou os seus tentáculos de dominio xenérico de tal maneira que as mulleres pasan a ser consideradas só como seres valiosos debido á súa capacidade reprodutora. Non é que sexa literalmente tirado, mais as mulleres é coma se viviran nunha especie de “granxas” para a súa reprodución, nas cales inclusive se lles colocan mamadeiras para aproveitar o seu leite…igual que se fai coas vacas. Esta función reprodutora é unha finalidade en si mesma, non existe nela compoñente afectivo, só de dominación e abuso. E velaí a situación a mudar, pois case en todas as novelas se parte dunha situación que cómpre mudar. Aberrrante situación.

                     Mais, deteñámonos un chisco. De fondo, e moi claramente, está O conto da criada de Margatet Atwood, pois a situación e consideración da muller como ser a disposicón do home para procrear é moi semellante. E, se O conto da criada é tido pola maioría como discurso distópico -o cal parece que achega esa situación social á que vivimos, o discurso de María Reimóndez, ao non estar ancorado no tempo, tamén proporciona ese tipo de lectura distópica; de feito, mentres a lemos, sempre tivemos presente ese tipo de lectura. E, neste gonzo fronteirizo (distopía ciberpunk, novela de ciencia ficción, proxección da realidade actual…e aínda máis, xa se verá), atópase un dos mellores logros narrativos da autora. Gonzo fronteirizo que, na nosa opinión, tampouco é único, por canto esa sociedade narrada, na que practicamente xa non hai  afecto (agás, sobre todo, entre mulleres), a nós produciunos a súa lectura unha sensación de novela de terror. Si, novela de terror, porque nada imaxinamos máis terrorífico que a ausencia de sentimentos interpersoais en calquera das posibilidades xenéricas posíbeis. Somos sabedores de que existen relacións sexuais de dominación, que hai quen quere ser dominad@ e así goza, que hai quen quere dominar e así goza. Mais iso é unha cousa é que as comprendamos, que entendamos a súa “lóxica”, outra moi distinta, igual é unha incapacidade nosa, mais non o entendemos, entra dentro desas situacións humanas para as que non achamos explicación convincente, como que un meniño de meses entre nun hospital con 24 fracturas ( aconteceu hai días) ou esa sociedade deshumanizada que nos presenta Reimóndez, esa sociedade onde a muller só é valiosa por ter ovarios e capacidade reprodutora, e os homes seres que unicamente pensan en abusar da muller (sexualmente, economicamente, socialmente..). Sempre cremos que a capacidade verdadeiramente importante d@s seres human@s reside precisamente na posibilidade de establecer relacións sentimentais, na capacidade de experimentar sentimentos afectivos cara a outras persoas. Esa é, para nós, a única riqueza da humanidade, a única que en realidade serve para algo. Esta reflexión que nos nace desta lectura é, por suposto, aplicábel a moitas outras distopías ou discursos futuristas, pois non é este asunto ao que se depare precisamente moita atención, o que afonda a nosa senscación de desacougo sobre todo se temos en conta o que segue.

                     Chegados aquí, queremos expoñer outra lectura que nos perturba. Unha situación futurista da muller ( da humanidade) tal e como aquí se nos presenta (e non só aquí, hai outros discursos polo estilo) supón que o activismo social do feminismo actual foi absolutamente estéril. E iso doe, doe. Por riba das posicións misándricas que se poden desprender de feitos como o  de que os homes sexan desprezábeis absolutamente, sempre abusadores eque nin como portadores de seme sexan útiles (o cal xa en si constitúe a aplicación/creación dun estereotipo). Iso xa é o de menos, lembremos que estamos a falar dunha novela, dunha ficción, futurista, unha novela futurista terrorífica, a noso ver, como xa dixemos antes.

                     Como consigna, repítese na novela que o que importa é preservar, non procrear.

                     Mais deixemos o contido e pasemos a falar da forma, da técnica narrativa. Neste sentido, a novela prseséntase estruturada en tres partes. As dúas primeiras teñen en común estar iniciadas por unha narración que despois será continuada por fragmentos que teñen como centro diversas personaxes (personaxes con nomes non casuais, pois fan referencia a personaxes femininas impotantes, como é o caso de Kalpana -astronauta estadounidense- ou Seh-Dong -líder das amazonas Dahomey, tamén comerciante escravista…pero non só, dito sexa por sinal e polo que elas demos sabido). Ora ben, na nosa opinión, ese fragmentarismo interrompe un fío argumental progresivo, se isto se agardaba. Se iso se agardaba, porque a terceira parte, que retoma a narración sen interupcións, en realidade non achega contido que nos poida sorprender, o remate da novela xa vén anunciado desde moito antes. Esa hibridación ente mulleres e árbores que se propón como solución ideal deixa os chamados “seres completos”, non se indica se tamén son seres complexos. (Por certo, habería que preguntarlles ás árbores que lles parece esa hibridación xenérica, igual rexeitarían calquera opción de hibridación humana). E, desde o punto de vista do “microestilo” ou estilo fraseolóxico ou redacción,cómpre dicir que non sempre se observa a mesma regularidade, habendo veces  (tampouco é xeneralizado senón puntual) nas que este é deficitario, do que fica inmune a terceira parte, o cal aconsellaría unha revisión do texto máis fonda. Ao que hai que engadir algo  xa comentado, e é o feito de que a adminstración de información na trama, se agardamos unha dosificación que remate nun final climático (que vén sendo o máis habitual), isto tampouco se cumpre no discurso, a noso ver, desta novela.

Lembremos, para finalizar, que se trata do I Premio Literario Pinto e Maragota á diversidade sexual e de de xénero.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Danielle Magalhães: dando verso á prosa da vida.

DANIELLE MAGALHÃES: DANDO VERSO Á PROSA DA VIDA

De Danielle Magalhães coñezo o poemario Quando o céu cair (7Letras, 2018), poemario que causou sensación no panorama poético brasileiro. En todo caso, Danielle xa merecería un lugar nestas páxinas da Ferradura aínda que non publicara nada de poesía, polo feito de que pouca xente coñece tan ben a poesía actual brasileira, sobre todo a máis nova, como ela. Deste xeito, ao valor da súa poesía (moi singularizada entre as otras voces poéticas de mulher) hai que engadir un moi intenso labor de divulgación e crítica da poesía actual brasileira. Sendo nacida en 1990, e contando con pouco máis de 30 anos, perfílase como o que será un dos nomes máis importantes da poesía/literatura brasileira do século XXI…a pouco que non cese no seu activismo literario e no seu labor de creación poética…cousa que dubido moitísimo e non estou disposto a crer.

Para iniciar esta presentación da súa poesía, escollín un verso da propia autora que creo define ben a súa actitude poética diante da vida, se é que é posíbel facer iso con tanta concisión.

E agora que sae a palabra “concisión”, é preciso indicar que a primeira característica da súa poesía é que non é, nunca, concisa. Todo o contrario. Se a poesía brasileira de muller é para nós, @s galeg@s desusadamente longa…a de Danielle é aínda máis. Na niña opiión os seus poemas son auténticas “crónicas” poéticas, que parten dunha visión do mundo na que a sensibilidade do ollo poético é moi grande. Non hai poesía sen sensibilidade que a orixine. Do mesmo xeito, a poesía de Danielle quere sensibilizar a quen le. Unha sensiblización á que non é alleo o criterio político, pois hai nela moita denuncia da insensatez humana. Se a seguir engadimos que a súa poesía parece concebida como un exercicio de sobrevivencia nun mundo terrorífico, non pode sorprender. Ou que para ela a poesía é unha maneira de dicir e de ser.

Considero moi importante esta concepción da poesía como forma de ser, porque indica até que punto a autora vive a poesía, ou até que punto a poesía vive na autora. Por iso este poemario non é ocasional flor de un día. Por iso agardo con moita ansia novos poemarios seus.

Continuando co argumentario que viña perfilando, creo preciso ou acudir á percepción de Marisa Loures cando define a poesía de Danielle como “xornalismo humanizado”. Partillo e concordo completamente este xuízo, paréceme moi importante que a poesía humanice o xornalismo, ese xornalismo sempre tan dehumanizado, tan dependente das frías noticias de axencia. E ben quixera que aquí, na Galiza, se producirá poesía nese sentido. Alguna hai, como a de Daniel Salgado, por sinal, mais ben pouca.

Da súa poesía tense sinalado a tensión que crea entre contrarios. A dialética entre os abismos, digo eu. A dialéctica entre “forzas” opostas que nos remonta á cultura grega. Evidentemente, esta tensión crea perturbación en quen le. É nescesario creala como estratexia de estrañizar a quen le, como estratexia para que o texto poético non pase desapercibido, como estratexia poética para sacudir a conciencia, pensamento e sensibilidad de quen le. Para obrigalo a ler de xeito que reaccione, de xeito que o texto poético conteña/sexa/constitúa unha epifanía da posterior actitude de quen le. Quen le: @s vulnerábeis.

Poesía dirixida a  @s vulnerábeis, que observa unha dimensión ética imprescindíbel. Unha ética que conleva unha dimensión tamén política; ou unha dimensión política proxectada desde as necesidades éticas, ambas observadas, nacidas no material poético que proporciona o día a día.

Hoxe non lles deixo Facebook, non o coñezo.

E imos coa súa poesía, que é o que verdadeiramente nos interesa.

(Na Ruido Manifesto)


chama

o verão não deixará indícios

do que continua

queimando a conta gotas

o amor existe apenas

se a distância

existir como parte do processo

de aproximação entre

duas avenidas os destroços

pegam fogo as bocas

chamam um nome

que jamais irá amar novamente

somos interrompidos

como um verso

eu nunca vou escrever

um poema expressionista

anunciando o fim do mundo

uma mulher escreveu

a História

é uma história de muitos começos

e nenhum final

à distância ali

na esquina tragando

fumaça enquanto conversava

sobre o que é

amar ela disse

um poema continua sendo

um corpo todo cortado

esperando o início

da narrativa

*

do outro lado

do outro lado

o mundo tem um brilho

tão antediluviano

como uma jaca

aqui cheira à morte

e arroz

e a moça faz a unha do pé

ao mesmo tempo em que corta

a carne que vende

no mercado popular encontramos

todos os tempos da história

no relógio que não funciona

está escrito esta obra

pode alterar o funcionamento

de um marca-passo

cuidado não vá por aí

apontando esse cano

para a cara das pessoas

no rosto dela há duas covas

são o delta do mekong

desaguando no canto

da boca enquanto ela

sorri entre as carnes penduradas

há um sorriso há um dente que falta

há uma imagem que manca

entre as carnes penduradas

há dois olhos arregalados

e uma cara de espanto

entre as sobras

das carnes penduradas

há uma imagem que falta

do outro lado não sabemos

se ele é um soldado

ou um adubador

do outro lado tudo é

equívoco e contingência

é difícil pensar

que não fotografamos nem o tijolo

nem o sangue

quando o sangue e o tijolo

são os que mais resistiram

ao tempo

hoje talvez eu não queira andar tanto

para ir ao extremo do outro lado

é embaixo do viaduto da mangueira

que eu atravesso com mais frequência

por todos os lados

as marcas da guerra

são as partes que faltam

*

desvio

tenho conseguido fugir um pouco

de tudo só para doer menos

mas vez ou outra me pego

na voz metálica da vizinha

brigando com os gatos

ou falando da buceta fedida

no verão vez ou outra

preciso me lembrar de fazer amor

como se não houvesse baratas

me pego na lente da câmera

da mulher que não consegue

tirar fotos na síria

mas ainda assim tira

vez ou outra

me pego fugindo

da bola

nos jogos da escola

ou sendo atingida por uma

no peito

no meio da rua

como quando eu tinha 4 anos

meu pai saiu armado

para brigar

até hoje eu continuo com medo

de bola e de bala

vez ou outra

me pego no cano

do revólver do meu pai

errando o caminho

da fuga só para não parar

em algum lugar do abdômen

da minha mãe

que dói mais que

a bola no meu peito

e talvez mais que a bala

que continua perdida

vez ou outra me pego

atravessando

a mira que meu pai errou

e paro no buraco

que a bala acertou

em seu corpo

como tudo que vai

e volta vez ou outra

eu me pego

fugindo um pouco de tudo

mas às vezes

eu saio de triagem

e paro lá no fundo

da imundice do metrô

até chegar na glória

desejando ser comida

como a bala

que você mastiga

há meia hora

debaixo do chão

sem pensar no gosto

que é viver permanentemente

na dor

às vezes só nesse momento

me sinto doer menos

……………………………………

(En Tribuna de Minas)

Poema “últimos dias”

Danielle Magalhães

corredores de hospital mudam
a consciência que passamos a ter da vida
do tempo da morte
e do amor
mal sabemos
que esquecer pode ser tão fácil
não sem o custo
de se deparar com a falta
é isso
esquecemos
como um exercício de sobrevivência
como um exercício de sobrevivência
o seu zé carlos tecia sua tarrafa
em cima de uma maca
num corredor de emergência
ele me falava
menina saia da cidade
a vida só é boa
perto do mar
da roça e dos bichos
menina não consigo carregar meu celular
para falar com meu filho
a única coisa que eu pude fazer
enquanto você dormia
foi ouvir as histórias do seu zé carlos
dando alguma sobrevida
ao dedo dele que estava para ser amputado
ele nunca mais ia poder pescar
ou mergulhar como antes
além disso a única coisa
que eu pude fazer foi emprestar o meu carregador
que não adiantou
no dia seguinte eu vi o filho dele lá
apesar de não ter visto mais o seu zé carlos
enquanto você dormia
eu tentei escrever algumas coisas
para não esquecer
acho até que você ia gostar das histórias
de pescador do seu zé carlos
não sem antes fazer aquela cara
de que ao invés de ficar
falando pelos cotovelos
ele poderia estar dormindo
e deixando os outros dormirem também mas
a questão é que você nem esteve acordada
para ter como reclamar
da conversa que você nem ouviu
como não ouviu quando
já lá em cima no quarto
para pacientes terminais
o marco
esposo da moça da maca ao lado
me perguntou se eu tinha livros didáticos
de português
porque ele queria estudar pontuação
enquanto ela dormia
eu anotei mas
desculpe não ter levado
marco
eu esqueci
um dia depois de sua morte
eu estava na praça saens pena resolvendo umas coisas
burocráticas enquanto o carro da funerária seguia
para o hospital antes de eu seguir pra lá também eu vi
uma senhora escrevendo no meio-fio da calçada
como se a vida ainda estivesse ali
lhe dando tempo de escrever
apesar de tê-la abandonado em todo o resto
calmamente
tive vontade de perguntar o que ela escrevia
e para quem escrevia
mas anotei
e hesitei
hoje
olhei para a anotação
e vi que o título que dei foi
últimos dias
o que segue
são notas não numeradas
em tópicos
o seu zé carlos
a preta velha escritora no meio-fio
quantas caixas de bombom são necessárias
para deixar um médico mais humano
a vida é tão breve
mal lembramos que é tão fácil
esquecer
hoje você faria aniversário

……………………………….

(Na Germina) https://www.germinaliteratura.com.br/2016/danielle_magalhaes.htm

………………………………

(Na Mallamargens)

com olhos arregalados e o corpo
voltado para frente ele não encara o horizonte

futuro de expectativas humanas o homem inventa

o dia do juízo por temor de enfrentá-lo o temor

o impele à ilusão de que ele ainda esteja

por vir quando o que se encontra é sempre

o homem se encontra já sempre no dia

do juízo todo dia final é já não esperar

pela salvação é já não ser soterrado

pela frustração da impossibilidade de

uma saída não há nenhum caminho

o que chamamos de caminho

a nossa hesitação o corpo vacila

a nossa concepção de tempo nos faz chamar

o juízo com o nome de último

em realidade se trata de um estado de sítio um juízo

sobre a própria linguagem quando não há mais

nenhum objetivo em jogo uma decisão quando a linguagem

nada comunica não há fim não há

no final uma sentença no tempo do fim tudo se direciona a

uma finalidade o fim dos tempos a espera

sempre igual enfadonha repetição a velha procissão martela

nos ouvidos a expectativa o futuro a redenção para além

do tempo e para além da vida e

assim morremos todos no hoje sem saber que hoje sempre

com olhos arregalados o último poema

com o corpo voltado para frente

ele encara todos

são o último poema o último

dia o poema o último é escrito

todos os dias

*

*

mas eu sempre espero

eu que quase nunca falo

que já ouvi de tantas bocas a minha mão trêmula os dedos procurando nós

de um jeito inconsciente como se o corpo quisesse

se livrar como se o corpo quisesse desistir escapar sair por onde ainda não

havia começado sair pelo primeiro buraco por onde você acha

que vai estourar por onde a pulsação do sangue chega antes de você

dando o sinal de que você já não está mais ali por inteiro ou 

é nesse momento que você está aí por inteiro todo o seu corpo

os seus músculos o seu batimento a sua pulsação a sua respiração

num esforço sobre-humano eu falo é como se eu quisesse me livrar sempre

tenho uma fábrica de desespero debaixo da língua por isso falo

tão pouco eu que sempre espero palavras

*

depois do fim do poema poderia ser o momento

em que finalmente sua voz entraria um sentido 

se articulando a formação de um abraço ainda não

totalmente encaixado a iminência de um abraço uma massa

de som precipitando o momento por onde

começaria entrando de qualquer jeito depois do fim

a possibilidade da palavra mas e se a palavra jamais for dita

a possibilidade da palavra nunca dita  como se

nunca tivesse começado como se começasse

por uma exigência por onde tudo se dispersa

enfim dizer e depois de dizer depois do fim poderia ser o momento 

eu tento escutar só há o vazio eu tento escutar o que poderia

estar se precipitando na sua boca as palavras nunca chegam porém

só há cansaço não há mais nada

a esperar rodopiar no vazio entre

paredes ocas quantas pessoas neste momento quem

não diz fala comigo um som qualquer 

como quem late como quem berra como quem mia até

desistir depois do fim o que se precipita no seu corpo por onde lateja

a fisgada aguda nos membros que parte

se desequilibra insustentável por onde você

não diz no fim jamais se termina apenas se abandona

é preciso dizer assim como quem desiste 

começar é um exercício de desistência

não há mais nada depois por onde você não diz vamos

como quem desiste

(Na Letras. mus. br.)

Estrela Da Manhã

Daniele Magalhães

Eu procurei tua luz
Sabes o quanto vaguei
Quando encontrei o caminho
A tua alegria
Me encheu de canções

E pude seguir
Eu descobri que a cruz
É o que faz tua chama brilhar
Lenho perene que aquece o fogo divino

Sinaliza ao perdido o lugar
Onde te encontrar
Estrela da manhã
Tu brilhas como o sol
Corróis a escuridão
Jesus és meu farol

………………………………

(En Literatura e Fechadura)

começo

no começo era
ela
helena
para o ocidente
o oriente começou
com a queda
de uma cidade
no começo
do oriente
para o oriente
eu não sei quem era
o ocidente não sabe
que ele não começou
por ela
ele começou
pelo luto
da morte
de ifigênia
pela garganta
o sacrifício o sangue
nos olhos que moveu a guerra
tudo começou com uma guerra
que nem sabemos
se existiu
tudo começou
quando nomearam
de helena
a palavra
luto

***

entre o diálogo e o monólogo
há a guerra
o ser humano começa
a debater a debater a se debater
quero ver você falar de diálogo quando
quero ver
você falar
de diálogo
quando
a bala
atravessou aqui eu queria conseguir
falar mas depois disso chorei dois dias
com a irreversibilidade
travada na garganta
a ignorância é o conceito primordial quando alguém morre
morre uma história onde eu desaprendi
a falar a história começa assim
vou te falar
de uma maneira bem simples no princípio era
o verbo é
o caralho no princípio era
a violência
quando você fala
vértebra
a discórdia começa
quando você fala
ver
você fala vert
você fala há uma degeneração irrevers
quando você fala vers
quando você fala verso
há uma degeneração irreversível
no eixo que sustenta
o meu corpo
quando
você fala o acidente
é o fenômeno do percurso
versus a história que nos contam
você fala a história
das mulheres
começa
assim
como espólio de guerra o corpo
estuprado tinha que servir logo depois água e vinho
para o homem
vencedor ganhador estupra-
dor a história das mulheres começa
assim deus me deu pernas
curtas e pouca malícia e aquela fluência
que eu não tenho em nenhuma língua
viva estou em tempo integral
tentando errar o meu destino
para não coincidir com o nervo que falta
entre o estômago e o intestino da minha mãe
para não coincidir com o destino
da coluna da minha avó
para não coincidir com as dores
das mulheres que me criaram
para não coincidir com
o impedimento da vida na vida
tenho tentado errar o meu destino
para conseguir viver o luxo de viver
escrevendo do outro lado
não se sabe quantas vivem
quantas atravessam
quantas chegam quantas morrem
não se sabe
nomear
do outro lado
fui procurar
o exótico
achei tudo próximo
de casa
e tive fungo na buceta

……………………………….

(En Mulheres que Escrevem)

12 de outubro
1) día de la hispanidad
2) tiroteio no rio com granadas
fin de la historia
na fundação antoni tàpies
os imigrantes
os trabalhadores
saem das fábricas
de século
em século
os negros da áfrica
e os asiáticos do oriente médio essa coisa
de que a alegria pode dar muito certo já não é
a mesma coisa
na colônia de potosi
cada engenho tinha um santo
até hoje
não há nenhum registro
de resistência
indígena
no dia da espanidade em barcelona
os imigrantes latino-americanos
dançam
e desfilam nas ruas
em feriado nacional
a favor da unidade
da espanha
contra a separação da catalunha
do restante da espanha
na época da colonização
cada engenho
na américa espanhola
tinha um santo
até hoje
não há nenhum registro de resistência
os indígenas
hoje imigrantes
dançam a favor da unidade da espanha
a partir dessa data
que marca o descobrimento da américa
os povos latino-americanos e espanhóis se unem
a favor de uma das mais influentes culturas do mundo
a cultura hispânica
de barcelona a madri
eu só pego a cena final
do filme
fin de la historia
no dia seguinte
intitulo tudo isso aqui
de dylanices
e escuto mr. tambourine man
à noite para celebrar
o nobel ao dylan
treze dias depois
que dia PEC 241
e eu nunca estive tão longe
do brasil eu nunca estive tão perto
do mediterrâneo
escrevo aos amigos
para não sucumbir
peço pro maurício me contar uma história bonita
de paixão
eu choro
porque não fui
ao memorial
do walter benjamin
a duas horas de trem
na fronteira
entre a espanha e a frança
mas
o que é pior
é essa dor
aqui
nem o fim desse poema irá revelar
a minha ida
ao mundo
nunca aconteceu
na verdade eu sempre fui
bicho do mato she aches
just like a woman
but she breakes like a little girl tantas noites
no dia a noite mais longa é essa aqui penso em 3 coisas
no napoleão na inquisição
e em você
divisas que alivian a latinoamerica (El país,
16/10/16)
hoje eu vi
a extração
da pedra da loucura
e fiquei horas olhando para aquela imagem
enquanto minha cabeça não me aguentava
eu sentava de banco em banco
no museu para fazer algo de útil
com a minha ressaca
e foi ele quem confundiu a inquisição
com a bastilha
enquanto eu procurava a revolução
na orchata de chufa
sou la borracha
faz tempo
eu queria resumir meus últimos meses num enjambement
e nem você que agora me escuta saberia dizer
os saltos que eu estou dando nesse momento
o que de mais interessante você teria a fazer é
não saber
fin de la historia
como o vento gélido
que desce da serra nevada
há como arder
de frio em granada
de fogo mesmo
só ardo no rio
queria morrer com uma granada na boca
e saber quem deu a ela o nome de romã
o amor de trás pra frente
e com acento
há muitos cheiros
aqui eu fico entre
o chá
e a merda
no meio disso tudo
o facebook joga na minha cara
um poema
a vertigem
dos seiscentos e oitenta e nove metros de altitude
o consolo do mediterrâneo logo ali a sessenta e cinco quilômetros
mouros amantes contemplam-se na última torre de allambra
(Roberto Cossan,
Clínica de Artista I)
dizem as tarólogas
que a carta da torre
é a queda
de tudo aquilo que não se sustenta por si mesmo
(a torre
precisa mesmo
de amantes)
eu vi
a última torre de allambra
de longe
de uma montanha mais alta
que a allambra
depois eu vi
a última torre de baixo
para cima
ao pé da montanha
da allambra
eu vi só de longe
lá embaixo
do paseo de los tristes
nem dava para ver ao certo eu nunca estive
na última torre
eu sempre fui
obcecada
pela queda
no meio disso tudo
as minhas pernas tremem
nopaseo de los tristes
eu sabia que em breve eu ia atravessar
um oceano
alguns rios poças e infinitas faixas de pedestre
esperando o sinal abrir
para não me expor demais ao acidente
mas a verdade é que atravessei todas as ruas
distraída
não estarei ao seu lado
na próxima viagem
estarei a pé
desta vez
você irá sozinho
desta vez viverei a despedida mais longa
e não passarei da cadeira do meu quarto
desta vez irei sozinha
num mapa sem referência
seus dedos dedilham sons no ar
e foram tantas as vezes em que eu me debati
sempre
costumo errar nas contas
então tento dar forma ao pensamento
como uma forma de amar
pensa
numa puta parindo
agora pensa quando você reage a um poema
dizendo puta que pariu
quantos palavrões cabem
para reagir a um poema
quantas dores cabem
em uma puta que pariu
e as delicadezas
cabem
há delicadeza na reação
e na puta que pariu
um dia
caí na vida
nasci
não sei quem é minha mãe de verdade
nem sei qual é minha história mas
a mãe de verdade e a verdade são duas coisas que não me importam
nunca fui puta e no entanto
caio na vida
como um animal batido
melhor cair como puta
do que como um cachorro que caiu da mudança
não adianta
esse é o meu jeito de resolver as coisas
vou rodar por aí
até que uma faixa de pedestres me pare
algo que me diga
aqui
não há dúvida
se atravessa
já aprendi há tempos não há promessa em nenhuma terra
todos os hectares na andaluzia são privados hoje
ando com um pelo encravado na virilha e com fungos nos pés
e escrevo aos amigos para não sucumbir
aprender a ficar submerso
ou estar à altura
de uma saraivada de balas
não estou
nem em um nem em outro
vou
comendo jujubas estou para escrever
um poema para você há muito tempo
eu acho você uma das coisas mais bonitas dessa vida
e eu nem consigo fazer disso um poema
eu não sei quantas vezes eu apaguei e reescrevi
provas de amor
não são promessas
não é uma aliança um carro uma casa uma viagem não é nem mesmo
um poema
uma carta um verso uma declaração não é nada disso
é quando essa coisa
que você chama de amor
aceita seus pentelhos
grandes e aceita se você pintá-los de roxo vermelho amarelo a cor que for
ele me disse
não estou tirando foto estou escrevendo um poema
é no banho que você mexe nos poemas
e o resto
meu amor
é blá blá blá
e tudo dói
por isso preciso escapar
eu vou indo
não dá para viver o tempo todo
no real eu já não sei
se desistir é resistir
eu vou indo
pelo caminho mais fácil
ficar triste
é ir pelo caminho mais fácil
eu tinha que ter ficado
offline todo esse tempo a verdade
é uma estrutura de ficções
ao rés do espanto um tango quase fado
o coração
é o órgão amoroso da repetição
não era para a nossa história terminar agora
gracias por ser tú
nós tentamos
construir um amor durante 700 dias
em qualquer decisão estará o amor e estará o limite
meu coração
bombeia essa força que já não consigo mais reter no punho fechado

………………………

(Na Caliban)

……………………

CARTA AOS GREGOS

entre o céu e as ruínas
eu quis te dizer
mãe
a Grécia existe
e seria lindo se você a visse
por um momento
tenho vontade de antecipar meu desejo
de morar fora
só pra que você possa ficar mais perto
da possibilidade de ficar fora
uma vez na vida um dia
ver um pouco do resto do mundo
entre o céu e as ruínas
eu quis te dizer
existe uma sensação de possibilidade
que me invade só de ver
com as próprias pernas
que o mundo é grande mesmo
entre o céu e as ruínas
a vida é possível de muitas formas mas
não sabemos das mãos
que um dia construíram
todos esses vasos gregos
só sei das facilidades que me fazem
poder estar aqui entre o céu
e as ruínas
só sei das dificuldades que te impossibilitam
desde sempre estar aqui
te coloco onde você não está
e não é sem culpa que me vejo
aqui onde você deveria estar
ao meu lado
entre o céu e as ruínas
eu te contaria da vitória de Atená
sobre Poseidon
e juntas riríamos dos pirus
que faltam
nas branquíssimas estátuas
de mármore só há ausência
no corpo dos homens
a ruína também é a sua história
que não foi contada
aos gregos
eu diria de uma tal mortal
brasileira os deuses não sabem
da nossa história os deuses não sabem
dos restos das ruínas da sua vida eles nem sabem
que essa coisa de viajar é super recente
para os brasileiros nunca houve muita saída
só foi a partir dos últimos anos para cá
que brasileiros começaram a viajar
entre o céu e as ruínas eu só posso estar
por uma série de facilidades
que minha mãe nunca teve
agora eu só consigo falar mãe
entre o céu e as ruínas
é difícil sem você mas
escrevo a nossa história
onde ela não está

***

ESTAÇÃO TERMINAL

1. supervia

quando você vai de trem
logo de manhã você acaba sabendo
que o espaço mais digno de viver
e de morrer ali
entre o centro e a piedade
entre santa cruz e o centro
o espaço mais digno que resta
para viver e para morrer
é o vão
entre o trem
e a plataforma

2. funeral

não ter dinheiro para enterrar
um ente querido
e parcelar o funeral
na falta de um plano de morte
o que chamam de seguro
de vida é uma das mortes
mais indignas viver a prazo
não tá fácil pra ninguém
morrer é melhor
que ninguém morra
na dúvida dá na mesma
merda viver ou morrer
é permanecer
em dívida

***

SUBURBANA

a abolição nunca chegou a osório
o general depois marechal o herói
do exército imperial
lá nos mil e oitocentos e
hoje mais um
dos imperecíveis heróis
a cavalo
sentado nas praças públicas no rio
do centro à zona sul monumental
e cativo demais para chegar à avenida
suburbana agora
já antiga extinta salva
por dom hélder câmara
da origem por onde chegam os pilares
do norte dessa cidade
até a piedade que ironia
os nomes do eixo do caminho
antigo imperial hoje
o prefeito diz caminho troncal
é sem pernas nem braços dizemos
salvos pelo esquecimento
dos troncos dos engenhos os pilares
insustentáveis mãos amputadas
não mais alcançam
nem a praça
de onde o cavalo de osório continua avistando a praia
agora salva
da abolição que antes chegava
à ipanema depois de um caminho
longo até o ponto
final
do 457
que não chegará mais

***

MEIA BOCA

comigo não tem essa coisa
de que comigo não tem
tempo ruim:
se o céu não está azul,
algo aqui dentro vive menos
tempo. essa coisa de sempre ter que
fazer acontecer me cansa
como me cansa o que sempre
acontece é que preciso da força da falta
de chuva caindo como um tapete
sob os meus pés. não sou de sair dançando
com canivetes na minha cabeça,
não. essa coisa de sorrir mesmo
assim, me faz ter mais preguiça
dessa vida que desde sempre foi mais
ou menos.
por isso, beije só um canto da minha boca,
que a outra metade é a que eu mastigo o resto.

***

FIZ DAS TUAS PALAVRAS UNS VERSOS

afinal se há potência
no verso a poesia tem que ser lida
vagarosamente e repetidas vezes creio ainda
não ter lido o suficiente mas
não quero tardar em dizer algo
já que sempre
pode ser tarde
se cada verso tem sua potência
cada verso pede
um longo suspiro para que se chegue ao fim
ainda com algum ar
como pode saber do mundo doer
mais que um derrame pleural seja lá o que isso significar
além de muita dor
essa semana li uma frase
se não foi um verso
tem potência de sê-lo
se caímos dos paraísos
ainda podemos erguer
nossos paraísos fugazes
a potência de não doer sozinho
mas me sinto árido como se dentro de mim houvesse
cada vez mais areia e nenhum oásis
a vida está se esvaindo
de mim eu desastrosamente corro
atrás dela como se a sua fuga não fosse
meu próprio correr
eu nem sei bem
se estou pensando
estou muito enjoado
escrevo coisas que gosto mas
não quero postar no facebook
preciso ir
a um lugar
onde eu possa ler
isso
fui ao cinema ver um filme
era um drama
e as pessoas riam
minha amiga é isso
por hoje
o jeito é continuar
dando potência
para juntos continuarmos
na potência dos dois dedos
ou seja
dando verso à prosa
da vida

***

FICA AQUI O MEU DESEJO

eu poderia responder a uma esposa
mas escolho responder a uma amiga
eu poderia responder com um eu te amo
mas escolho te escrever
um poema eu poderia não
te responder com um poema
mas escolho te responder com um poema
porque escutei a tua resposta
como um poema
fica aqui o meu desejo
de chegar a você
mesmo achando que isso poderia não ser
chamado de poema porque para mim tanto faz
o poema ou uma resposta qualquer tanto faz
se uma resposta qualquer é um poema ou se um poema
é uma resposta qualquer eu acho mesmo que
um poema só pode ser qualquer
resposta se ele for um apelo como a sua resposta
se ele não for uma resposta mas um endereçamento
se ele não souber responder como a sua resposta
o poema te aceita se você for funda ou rasa
se você for banal ou efêmera
se você for contida ou transbordante
se você estiver sentada
tomando um sorvete
ou pendurada em uma gota d’água
em um dia de sol convulsionando
ou pedalando tanto faz o poema
aceita qualquer merda na alegria e na tristeza
na saúde e na doença o poema aceita o seu estar sempre
junto e o meu estar separado sempre
eu poderia te responder poemas
são o meu modo de viver
poemas me acolhem mais poemas me aceitam mais
talvez porque eu me aceite mais e me acolha mais
quando eu escrevo talvez porque eu te aceite mais
e te acolha mais quando eu escrevo talvez porque
eu aceito mais a vida e acolho mais a vida
quando eu escrevo poemas talvez eu consiga dizer mais
a você do que todas as vezes em que estive com você
tentando lidar com as nossas diferenças
e com os nossos limites
tentando lidar com os meus limites
na gota d’água tentando lidar com os seus limites
no fundo diante do raso da minha gota
diante dos meus limites o poema diz sim
diz não diz até talvez
diante dos seus limites o poema pode dizer qualquer
merda tanto faz o poema acolhe qualquer
diferença qualquer limite o seu diante do meu o meu
diante do seu é por isso que eu escolho a merda
do poema para lidar com a merda
dos meus limites para lidar com a merda
dos seus limites para lidar com a merda
e com a vida das diferenças e dos limites
em uma bola de sorvete
ou em uma gota d’ água eu escolho o poema
para lidar com a vida
da forma que eu consigo
gozar mais
às vezes eu peço perdão por isso
mas agora eu não quero pedir perdão
eu poderia pedir perdão como já escrevi
em um poema peço perdão se o poema
é a minha forma de pedir perdão
quando na verdade deveria ser mais uma forma
de convivência
talvez o perdão
seja a falta e a vontade
de um doar
permanentemente
per-doar
na impossibilidade de doar
perdoar-se
mas agora não
agora eu não peço perdão
agora eu te respondo sim
o poema me faz
amar
mais
o poema me faz eu me amar mais
sim o poema me faz
eu te amar mais
aceitando e acolhendo
com o poema eu gozo mais
e isso também é dizer sim
à vida

***

AMÉLIA

como quem não precisa segurar a mão
da mãe para conseguir dormir
como quem não acorda sobressaltado
porque vê que está sozinho
como quem empunha a segurança
no canivete que carrega no bolso
como quem empunha
a marra no andar
impondo na cara
de cara o que eu gosto em você
é o meu contrário
portando a guerra na cara
como defesa
pela culpa de ter nascido
como um filho de uma puta
que pela ironia da vida se chama amélia
a submetida
por você a mendigar
pelo perdão que ela não te deve
por não ter conseguido ser sua mãe
nem quando finalmente tentou
aceitar você com sangue nos olhos
como quem encara qualquer discussão como uma batalha
mortal como quem se defende a vida inteira
da madrasta que nunca te aceitou
e que você sem saber chamava de mãe
sem saber por que
ela te chamava de problemático
sem saber por que ela maltratava
só a você e não as meninas até que
as forças agressivas se formam nas narinas
nos olhos nas mãos nos músculos
a romper a brigar a gritar a socar
até o limite até às últimas consequências até
o golpe final
até que a única mulher que preste
neste mundo seja sua avó
mãe do seu pai seu herói
que te chamou de filho sabendo
que você não era proveniente de um espermatozoide dele
cuja mãe nunca soube do seu segredo
e morreu sem saber
te criando livre e solto te amando
como o varão da casa
o neto mais querido mais prestativo
o neto predileto da vovó
o único homem
dentre tantas mulheres
que também te rejeitaram quando souberam
que o ranzinza o briguento o encrenqueiro
o marrento o problemático
era dispensável
como a culpa que você carrega
como a violência que você compensa
a culpa que você carrega
e traz na violência repetida
em cada final exaustivo de nossas brigas
até que não nos reste mais nenhum fôlego
até que não saibamos mais o motivo inicial da briga
que se finda com a culpa
a culpa é sua
a culpa é sempre essa
que chega no final
a culpa é o que sobra
do passado engasgado que lateja nas suas têmporas
em todas as noites de insônia
que lateja nas suas narinas
nos seus dentes todas as partes do seu corpo
um dia só existiram na força bruta
e magnificente de doses de cocaína
a sensação doentia de se sentir autossuficiente
você continua poderoso suficientemente
seguro suficientemente forte
suficientemente tudo que ninguém é
suficiente só a culpa que extrapola
e que deveria ser a primeira a ser cuspida
como a culpa que eu não devo ter
se eu conseguir aceitar que o que eu gosto em mim
com você é acreditar que minha mão iria te salvar
de você mas eu estaria me condenando
se eu não lhe dissesse não
só por uma segurança que eu nunca tive
só pela mãe que aparento ser
só pela amélia não vagabunda que aparento ser
só pela fragilidade
que tenho que sou que aparento ter
se eu não lhe dissesse não
se eu não lhe dissesse que não quero ficar com você
só porque você é viril assim seguro assim
forte assim a puta que te pariu assim
tudo que na cara de cara eu não sou
então eu não poderia recomeçar comigo mesma
agora é a hora da batalha final

***

DIMENSÕES

uma dimensão totalmente nova
de forma coordenada disseram a quem
a poesia lança a voz há uma interrogação
aqui um abismo na fratura há uma infinidade
na outra face da linguagem no mutismo
de uma língua sem palavras o vazio há
quem diz dar vida ao vazio como quem dá forma
ao vazio para ser possível sobreviver mas
um vazio exposto ao qual não se dá contorno não se sabe como
o lápis não sustenta apenas um gesto assustadiço
de quem não consegue de quem já não pode de quem não
é de uma dimensão totalmente nova as agressões
em série disseram foi de uma forma coordenada
cerca de mil os fogos
cruzavam o céu frio de colônia anunciando
este novo ano quando uma onda
de agressões avançou contra os corpos de mulheres
propagando uma nova dimensão
em toda nova dimensão há um morar sem palavras
na língua apenas um acenar da impossibilidade
de falar da impossibilidade eu gostaria
de ter começado com o mundo inteiro
que vai ao meu encontro no momento
em que uma vida clandestina pulsa
dentro de mim no momento em que formas e cores invadem
o teto do quarto conforme o vento suga a cortina
um caminho inventado que se move em
baixa rotação o amor nesses tempos como uma forma de resistência
o começo de tudo uma dimensão sempre mínima posição periférica
nas coordenadas do mundo transitam os corpos que escorrem
no dia a dia em todas as direções os corpos vão
sob o sol na areia no hemisfério sul todos os outros sob o sol
estendido na areia como tudo que cai
e fica no chão o corpo do jadson morto na areia abre uma dimensão
apenas um nordestino morto quem seríamos nós
que já produzimos tantas pausas em domingos ensolarados agora
não há entrave não há nada no meio do caminho a vida escorre
em deslocamento todas as vozes tateando
um encontro qualquer um aceno um grito

***

ATÉ QUE UM POEMA ACONTEÇA

não vou fazendo a hora nem esperando acontecer
contrariando a canção vou repetindo
a hora não existe mais
hoje
todos matamos hora porque não aguentamos a repetição
hoje todos matamos a hora
porque tampouco sabemos da espera
acontece que um poema se faz
com as mãos como um protesto
se faz protestando um poema se faz
fazendo o tempo fora da hora encontramos
ainda a repetição até que
da repetição não aconteça
mais a espera até que
aconteça uma vida qualquer ainda que
aconteça de uma força violenta
como um tiro
nada cai do céu como o facebook pode ser o lugar
onde muitos poemas nascem ainda
esperamos muito
pelo poeta
para nascer ainda esperamos para viver
esperamos ainda para morrer
como numa guerra
espera-se por cartas
espera-se por bombas que deem fim
à espera na vida espera-se
por Deus a espera é infinita
e a dor é maior e mais real
porque finita
quando dizem que a espera é feminina
desde o início
o homem conquista
e a mulher espera
o voto conquistado há pouquíssimo tempo na história
a unidade mínima de tempo é
século
hoje todos são penélope
mas os homens ainda
os homens ainda
o homem encontra o feminino na espera
como numa guerra o homem encontra
o feminino você troca de lugar comigo
a partir do século XX
mas quem demorou a votar fomos nós
nunca antes na história se falou tanto em repetição
na poesia hoje a poeta fala da técnica
do cinema no fazer do poema
a repetição e o corte aqui
nós atados na linguagem
tentando fazer um poema ainda
depois de tanto tempo esperamos
o Bertolucci ser preso ainda
mas isso não vai acontecer
como não se ressuscita um morto
para responder pela vida
violentada em vida enquanto encenava
o espetáculo mais consagrado dos últimos tempos
toda uma vida estragada
pela arte uma mulher estuprada para sempre
a cada vez que alguém assiste
em cada tela a mesma cena
na vida real morremos
de repetição
eu me sinto mais morta agora
e eu só me sinto menos morta agora
porque em um longo tempo de espera
em que não consegui escrever nenhum poema
fiquei escrevendo repetidamente até que um poema aconteça
vou tentando escrever um poema
já que não posso matar uma pessoa
vou tentando escrever um poema
para ser salva pelo tiro que não posso disparar até que
saiu esse poema
histericamente
sinto dor por todos os lados
o corpo todo cortado
historicamente boiando nas ondas do mar
da eterna repetição da espera
a violência de um tiro não disparado
na vida real no corpo a repetição
do tiro disparado no final
do filme a morte do homem
pai e amante a tragédia
às vezes não realiza a vida
continua trágica até que
o tiro não disparado
atinge repetidamente nossos corpos
como o meu se debatendo convulsivamente
agora enquanto escrevo este poema
em movimentos repetidos só para enganar a ilusão
de que um dia não haverá mais a espera

***

TERROR

pensando nos poemas de yasmin nigri

extinção tem sido a palavra de ordem
nestes últimos tempos a violência
não vem do escuro
tudo está às claras
não mais se esconde por trás
da política a sombra da polícia
se mostra de frente por trás por todos os lados
as duas em uma por cima e
por baixo somos violentamente penetrados
por uma máquina de extermínio
hoje eu me pergunto se o mercúrio não tem estado
sempre retrógrado
não mais me pergunto onde a comunicação falha
ela não falha claramente ela acerta
o buraco no qual nos vemos lançados
a cada dia
o mundo vai mal
ando pensando que o último asteroide
aquele supostamente responsável pela extinção
dos dinossauros caiu aproximadamente
há sessenta e seis milhões de anos
segundo fontes duvidáveis como todas
deveriam ser
a maior das extinções
foi há duzentos
e cinquenta e um
milhões
de anos
e acabou
com cerca de noventa
a noventa e seis
por cento
das espécies
a extinção
seguinte a essa e imediatamente anterior
a dos dinossauros foi num intervalo
de aproximadamente cinquenta milhões de anos
então se a última foi há sessenta
e seis já passamos desse intervalo
tudo indica
que estamos ainda
com tempo
a velocidade da rotação da terra anda
ficando mais lenta também
cada dia mais isso não é bom
é uma espécie de extinção apesar de
o processo ser lento e ainda termos algum tempo
é inevitável
os dias são de guerra
há urgência
os poetas andam enxergando
sombras brancas rasgando o breu
em uma única visada
na sombra de um meteoro
cruzando o espaço a barbárie dos tempos
atemporal a colonização penetra
rasga invade a queda se anuncia nos olhos
que fitam o escuro à luz do dia
poucas coisas apontam para uma sobrevida
será que seremos lembrados
após a morte não precisamos de mais tempo
para saber que sobrevivemos ainda
com a poesia
é nela que convivemos intimamente
com corpos estranhos
dar corda no relógio e acelerar o tempo
não faz afastar da noite as sombras
que nos habitam resistentes
andamos nus como os poetas com os poetas andamos
nus porque andar
nu é andar tão somente com
corpos estranhos parir um poema
é parir às custas de si
não há mais o em si mesmo se
ser assombrado é uma sensação de morte
só o é porque é uma sensação de vida
o poema
acontece
no assombro porque é no assombro que nos vemos
fora de nós mesmos suspensos
no tempo e no espaço lançados
numa aporia incurável em que não distinguimos mais
eles de nós somos o engano
podemos morrer
abraçados à lágrima de não existirmos mais
mas na mesma visada as águas que escorrem trazem
também o naufrágio entre a possibilidade de morrer
dobrado sobre a lágrima
e a espera
de a lágrima congelar para ser possível
ir por cima dela por sobre ela entre
a possibilidade e a espera
o que há é a um só tempo
o terror
de naufragar
todas as horas da vida a decisão se impõe
em todas as horas da vida o ser que há incuravelmente
assombrado sobrevive
de braços dados com as sombras
o impossível que cria com o barco invelejável que parte de si o ser
é um blefe
o ser que existe aí para ser lembrado após a morte é um ser com
ela ou com ele porque alguém decidiu gostar
da possibilidade
de se dedicar
todas as horas da vida
à poesia
e gostar dessa possibilidade é gostar
de se dedicar
tão somente ao outro
na noite enquanto todos querem dormir
alguém desperta
e faz da noite
um despertar
todos os dias
meteoros caem e todos os dias
temos ainda algum tempo
uma foice avança
sobre as mãos de todos
os homens que se empenham em destruir em possuir
em governar nestes últimos tempos
é possível amar
diante do terror
do naufrágio
no instante imediato do terror dos tempos
caberia o amor
nas mãos o que não queremos preso
nestes últimos tempos
amar é se dedicar
ao que não queremos preso
nas mãos o coração eis o terror
quando amor
e terror
se entrelaçam
estamos falando daquilo que há de mais frágil
e precário
sabemos que ir ao amor
como ir aos escombros
do terror é ir sabendo da queda
irreparável muitas vezes incurável
em terreno esburacado
como quando fitamos a vida
sem lente sem filtro em sua nudez em tudo
há a possibilidade de ser
um sítio de guerra nestes lugares
onde se está de mãos dadas
com o fracasso não há ombro que salve
a linguagem falha
quando estamos lado a lado
com a ruína o peito
assume a forma de toda a extensão de um sítio frágil
quando amar é correr o risco
de naufragar
o terror de amar encontra o terror de naufragar
na iminência da mesma queda não há saída
tombamos inevitavelmente como quem cai
apaixonado
cair brusca ou brandamente
é apenas uma questão de tempo
para se ver caindo no real o terror
de amar é o medo de tombar
não há salvação enquanto a Terra não para
enquanto o asteroide não cai enquanto a extinção acontece
em todas as horas da vida alguém explode o tempo
como um meio de vida e como um modo de amar
isso sim é uma máquina de guerra

crítica de O AXOLOTE E OUTROS CONTOS DE BESTAS E AUGA, de Lara Dopazo Ruibal

BEIREANDO, BEIREANDO

Título: O Axolote e outros contos de bestas e auga

Autora: Lara Dopazo Ruibal

Editorial: Galaxia

Nun tempo no cal as distopías volven agromar con forza ente nós, como unha forma de advertencia de que o futuro xa está aquí, resulta curiosa a chegada a autoficción. A este respecto, Berta Dávila propón un camiño integrador na súa última novela, Illa Decepción. E hoxe, con O Axolote, damos conta doutra tentativa interxenérica que ten que ver co concepto de humanidade, sempre desde unha estratexia narrativa fronteiriza que ten na estrañización o fulcro director e nos achega a un tipo de escrita que poucas veces se atopa descrita entre as distopías mais que, sen dúbida, tamén é unha forma de distopía: o bestiario. Ben, todo isto hai que dicilo con cautela. Primeiramente porque non todos os relatos son susceptíbeis de ser considerados bestiarios. E en segundo lugar porque tampouco se trata de bestiarios ao uso, senón de achegamentos fronteirizos ao bestiario. Ese tipo de cautela cos bestiarios tamén a hai que observar coa consideración distópica: non cabe dúbida de que a autora nos quere presentar nos seus relatos un non lugar diferente ao que habitamos (xeografica e temporalmente), ás veces recorrendo a xeografías distantes da nosa, ás veces recorrendo a xeografías distantes temporal e humanamente da nosa…como é o caso do mundo rural, practicamente desaparecido para moit@s galg@s, xa desparecido completamente para moitas xeracións urbanitas…mais que non deixa de estar aí, facendo parte de nós.

                     Agora volvamos aos bestiarios, non concebidos como animalias ameazantes e mosntruosas senón como formas de vida diferentes e alternativas, no cal tamén hai que ver unha sorte de actualización do conto tradicional que tantas veces ten os animais como protagonistas. É importante sinalar isto, este achegamento e actualización, que tamén se fai desde unha óptica narrativa fronteiriza, mais que tamén está aí e non debe ser esquecido.

                     E agora comentemos que estamos a falar do actual Premio Illa Nova de Narrativa 2020, autoría de Lara Dopazo Ruibal, que considerou oportuno engadir un dos relatos, “Baleas”, ao texto premiado, e que non choca para nada no macrotexto que comentamos, polo que a súa inclusión é moi natural, e que xa fora premiado no Certame de Relato Curto de Curtis no 2014. Macrotexto, repetimos, porque se trata dun libro de relatos no que a nós nos interesa comentar desde a perspectiva que ofrecen as distintas historias relatadas como un conxunto onde todas interactúan.

                     Retomando o rego que viñamos abrindo cómpre salientar tamén o humanismo, ou a preocupación polo destino humano, que preside os relatos. Porque, finalmente, trátase de achegar o concepto de “human@” desde unha estratexia narrativa estrañizante que emprega as fronteiras antes expostas para lograr o efecto que sinalamos. E esa estrañización, realmente o recurso narrativo central, está conseguida de xeito absolutamente notábel, sendo un dos puntos que máis atraen da lectura. Ao que hai que engadir o feito de que, en cada relato, a autora sabe dosificar moi ben a intriga ou dispoñer esta de xeito que cada relato ten remate climático, sorpresivo, que, sobre a estrañización en que viñamos lendo, peta na conciencia lectora reclamando atención reflexiva a cerca do que se leu e da súa finalidade. Tamén neste ascpecto, na creación de tensión narrativa e posterior explosión final, a autora se mostra moi hábil, de xeito que este non é un conxunto de relatos “raros” sen máis, senón que se nota, é moi perceptíbel, o coidado, o mimo con que se escribiu cada historia. Dicimos que se nota, e moito. Polo que temos diante un título que, presentando historias distópicas-neobestiarios aos que non son alleosos contos tradiconais-estrañizantes ( na información editorial fálase de “prodixios e arrepíos”), o certo é que a autora consegue que se lea con moito agarimo cada relato, aspecto que queremos salientar moito porque non é algo habitual nin nos bestiarios (neobestiarios) nin nas distopías, nas estrañizacións… aínda que si nos relatos tradicionais de temática animal que puideran estar de fondo, aló no fondo…

                     Beireando, beirando xéneros, a autora consegue ofrecernos unha lectura cativante, un macrotexto que se singulariza moito no acutal panorama narrativo e que dá que pensar. Da que pensar tanto na hábil técnica narrativa, beireanto tanto xénero, como no contido reflexivo e humanístico proposto.

                     Velaí teñen unha desas lecturas que deixan pegada.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Valeska Torres ou a denuncia do realismo brutal

Hoxe tamén, tamén divulgamos a poesía dunha autota da que só coñecemos un título, de 2019, iso si, un título revelador, O coice da egua (7Letras). E hoxe tamén, tamén é poesía favelaria, entendendo por iso a poesía dunha muller que nace nunha favela do Rio de Janeiro, e é consciente da súa orixe favelaria e o que iso significa. E tamén, tamén é poesía dunha muller que, un día, descobre que o sistema educativo en que foi formada responde máis ao eurocentrismo branco e excolonizador…que á realidade dunha muller de pel negra no Brasil actual. Son constantes que se repiten, como a progresiva toma de conciencia e posterior afrocentrismo. Son constantes que se repiten, e iso quere dicir algo, significa, e non debe pasar despercibido.

Non vou repetir, iso si, que as autorías de pel negra teñen a liberdade creativa condionada, non son de todo libres como as brancas, cando a cor da súa pel lles esixe tratar unha temática determinada. Mais tampoco quero deixalo no esquezo, sería mentir.

Valeska Torres é unha autora nacida no 1996, aínda ben nova, e que publica o seu primeiro libro no 2019, porén o seu nome asina poemas en revistas wwb moi variadas, de xeito que poderán ler unha selecta bastante significativa

Do seu poemario, O coice da egua, tamén non quero escribir cousa, porque achei este estudo de Helena Zélic, outra poeta que tamén divulgamos nestas páxinas, outra poeta nova e loitadora, imprescindíbel no actual panorama da poesía brasileira e que aquí demostra unhas aptitudes para a crítica literaria moi salientábeis…está comezando, mais tamén, se persevera, ha de ser unha unha crítica destacada.

Fíxense tamén na valentía da voz poética, non só á hora de denunciar, tamén á hora de ofrecer resposta a ese mundo brutalmente inxusto, unha resposta que non esconde a compoñente emotiva. Parécenos moi importante isto, nun tempo onde a razón está aínda valorizada en exceso e a compoñente emotiva tantas veces é desprezada por non obedecer á razón; o cal non é certo, porque emoción e razón non entran nunca en dialéctica contraditoria, pois calquera delas pode nacer ou desencadear a outra. E ningunha delas debe ser borrada do mapa.

Porque, o que motiva esta presentación é que, cando lin a súa poesía veu á niña mente o realismo sucio que, décadas atrás conquistou o panorama narrativo galego. Realmente non se pode falar de realismo sucio aplicado á poesía de Valeska Torres desde os parámetros que definían este movemento importado do mundo anglosaxón. A poesía de Valeska Torres tamén é realista, mais o seu é un realismo brutal. Brutal no sentido en que denuncia situacións que, desde este lado do Atlántico e desde calquera conciencia limpa, non deixan de significar momentos onde a humanidade amosa a súa peor cara. No ronsel destas reflexións immaxinei como sería a poesía galega se tamén nela se instalara unha sorte de realismo brutal á maneira de Valeska Torres. Porque o necesitamos. Moito. Con seguranza, de se facer un estudo con este motivo, aparecerán cousas, nomes e títulos que se poden adscribir…mais falta por facer.

Insistindo no realismo, a mesma Valeska confesou que ela só dá forma ao poema, de xeito que a súa é unha poética de recolección de experiencias, de escrivivencias ( C. Evaristo) que ela vive ou que ela olla na sociedade e sente a necesidade de denunciar. De denunciar porque é un deber moral e porque é unha necesidade que a conciencia non permite ocultar. Deste xeito, a denuncia devén nun proceso de autocoñecemento (de si mesma, e de si mesma nun contexto hostil) que tamén é unha poesía do coñecemento, do coñecemento imprescindíbel que se quere partillar.

Creo que xa o dei xei ver, a poesía galega precisa tomar boa nota da poesía negra de muller…precisamente por iso, porque tamén nos tamén habitamos un contexto hostil. Se na poesía de Valeska ten moita importancia o contexto político hostil do conservadurismo atroz, nós, na Galiza, a pesar da “autonomía” levamos vivindo nese conservadurismo atroz dede a norte de Franco. Si, houbo momentos nos que gobernaron políticas non conservadoras, mais o ambiente sociocultural divulgado polos mass media seguiu sendo belixerantemente conservador e belixerantemente inimigo da nosa literatura.

Alén diso, porque estas presentación queremos que sexan breves, non deixen de reparar na calidade poética de Valeska, perceptíbel nun coidado extremo da versificación, mesmo incluíndo exemplos da comunicación abreviada que os novos medios parecen querer imponer simplemente porque son máis rápidos, e que se manifesta desde a selección verbal, á disposición sintáctica ou o moi coidado ritmo.

Como sempre, verlaquí o seu Facebook.

E tamén este , maís actual. Non deixen de seguilos.

Imos coa súa poesía

(Na Acrobata)

INDOMÁVEL

Eram três canhões de cimento estacionados
na via expressa
sob os cirros cinzas que cruzavam a América do Sul.

Eram barris de pólvora. Eram sapatos enlameados.
Eram as suásticas estampadas nos peitos;
a selagem da égua indomável.

Na curvatura da coluna,
mais próxima a testa ficava do chão.

Catávamos hinos da boca do outro,
sem saber que o outro é ruína também.

Os rodos que limpavam a cidade,
eram das mesmas mãos que soltavam granadas.
Batíamos continência,
onde antes fora ringue de galo.

(((((((((((Campo minado))))))))))

[dentro:
um cachote virado ao avesso
donde sai um cão imundo
fede.]

]fora:
a cera empapando o cotonete
de marrom
cor de absorvente sujo do últimos dias.[

A justiça sob os olhos deles,
seguros de que a vida,
agora extinta,
lambia a lâmina do coronel
quatro estrelas detrás,
o vidro fumê,
o estreitar das tardes, o mesmo sol abóbora
das épocas sangrentas.


MIJADA

a rolha explode contra a minha testa
de calcinha bege clara mijo escorre entre as minhas pernas
o liquido amarelo metálico: uma mulher suja.
nas tentativas em segredo, enfio os meus dedos entre
a goela quando eu,
enfiaria entre os lábios da minha buceta se me fosse permitido gozar,
se me fosse permitido …………………………..

uma penca de banana com granola,
arrebenta
o zíper da minha calça quando devoro uma penca de banana com granola, comendo banana (baixinho para que ninguém ouça minha língua empapada de saliva)

tenho vergonha de ser uma mulher suja e que gosta de comer bananas pelos cantos
mastigando baixinho fazendo papa debaixo da língua
não quero que ninguém me veja
que ninguém me ouça

comendo na poltrona puída do caxias x méier
nem que me perguntem porque mijo nas calças quando uma rolha explode contra a minha testa
não quero que vejam meus pêlos debaixo do sovaco que raspo
todososdiastodososdias
raspo os pelos dos meus sovacos
sem nenhum rito
sem nenhuma falha
limpo os pelos feios e sujos da mulher suja que sou.


REINO DOS BICHOS E DOS ANIMAIS NÃO É O MEU NOME

para Stella do Patrocínio

ouço o chacoalho zunindo no meu ouvido
o barulho da cisterna
tampada com uma espessura de sete cm de concreto

quando perto,
penso em afogamentos em sufocos claustrofobia

por desencargo
pego ratazanas pelo rabo que se contorcem
como as contorcionistas no circo
afogo-as devagarinho até que o chiar borre a água de vermelho escuro
são essas as cores do arco íris

piso em besouros esmigalho cada couraça que usa para se defender
já rendido
coloco entre dedos a gosma verde esmeralda tão bonita

joaninhas inchadas nem todas vermelhas com pintinhas pretas
pressiono contra o mármore com o mindinho

havia uma barata entre meus lençóis quando criança
dessas cascudas que só se encontra no mato
rastejou até o meu ouvido
zunindo coisas que só no reino dos bichos se podem ouvir

“não quero” disse abafando o travesseiro contra o inseto

desde o assassinato
recebo os bichos para executa-los

me dizem fofocas
esgueirando-se na mortadela na comida estragada
as patinhas miúdas fungando a merda
o reino dos bichos e dos animais não é o meu nome

mosca parruda que posa na manga
jorrando o verme
seu filhinhos miúdos espeto na grelha
labareda lambendo as asas finas
o corpo mole

nas autópsias que fiz
rasguei de uma só vez os colhões dos bichos
sussurrei a profana das mulheres

o maçarico
queima queima queima
o torresmo que como nessa manhã.

reino dos bichos e animais é o meu nome


……………………..

(Na Escamandro)

(Insira uma frase de Eva Perón)

do bico do peito

os que mamam em grandes tetas

o pingo de leite
branco
sobre a hispano américa amedrontada

sobra-nos:
1. os farelos,
2. o chupar de dedos,
3. pedaços de alfajor caídos sob o tapete do vizinho.

aos que não tomam leite
– esses que infestam a cidade com cartazes de desaparecidos –
restam-lhe
o café preto amargo

trepamos sobre essa cama, mas não nos lambemos
tampouco
partilhamos nossas línguas
falta-nos salivas

a cerveja o matte dividimos no poema após um pancho entre Catarmaca y Sarmiento

da goela
o pollo descendo abaixo
até o engasgo
yo soy soy yo
a balsa que atraca no Rio Paraná
a faca que corta o pão massudo
dentro
salsicha temperada de salsa crioulla

§

Nós dois cantando Sidney Magal no karaokê da Feira de São Cristóvão
Para o Fernando

Estação da Penha
desemboco perdida na linha de fuga, percebo
– como se percebem os furos de tatuí na areia de Grumari –
o grão de purpurina no fim do carnaval,
são quatro por dois isso que inflama o meu peito.
Não chupo a espinha do peixe,
não como mocotó,
mas ainda sonho em me bronzear sob o sol de Ramos
me banhar no piscinão
ao seu lado
com as mãos entrelaçadas as suas
bebendo itaipava.

Sou mulher de gostos caros, digo a você enquanto
rasga meu sutiã
gasto
por amaciantes.

Picho na murada do prédio
seu nome  o meu
para que você saiba o quão merda eu sou
quando apaixonada.

Meus pais me apontam dedos disseram para não me perder demais
¡perigo águas profundas, correnteza e redemoinho!
É tarde,
depois de meia noite
nossos horários são verões.
É tarde e estou fudida
porque a foda tem o gosto do meu homem
e disso
os meus lábios não cansam.

…………………..

(Na Caliban)

Sem título

Dentro de um videocassete Toshiba
o VHS rebobina
entre as fitas magnéticas: Farenheit 451.

Homens de preto amolecendo à querosene
aquilo que tencionava os dentes arreganhados.
Tempos porosos
que penetravam o coador do macabro coveiro
caso fosse encontrados livros.

O objeto declarado como perigo,
suas guardiãs marginalizadas margeando antigas ferrovias
forasteiras vagando entre as fronteiras
de uma guerra das centenas guerras
ínfimas.

Considerando cada lâmia de capim
cada meteoro formado e deformado à medida das ampulhetas
cada pálpebra que projetou seus olhos sobre uma folha em branco
costurou a tempestade em alguma ilha ao norte do oceano pacifico.

Considerando a memória ancestral das cordas vocais dos anciões das anciãs
as pessoas solitárias que guardam as páginas encardidas em seus armários empoeirados
o vendaval que destrói o trabalho de uma vida.

Diante disso,
são ínfimos tão ínfimos os desejos,
carbonizar o perigo.

Trotamos, seja em luz ou escuridão
à espreita de um cubículo para que como uma Fênix
seja possível ser estação.

Contemplar uma carruagem de aguapé espichando
na beira do rio
que em seu ciclo uma cabeça d’água arrancará suas raízes
e servirão de alimento ao cardume dos onívoros tetra neon negro.

Saber que nas impermeáveis cavernas os rastros de antigos bisões povoaram
os mesmo terrenos que agora são vendidos a lote por uma rede imobiliária.

As labaredas que desfarelavam as interrogações,
não subordinam as mentes que bradam pelas provocações.

Me deparo com as barras coloridas
frame por frame em minha memória o filme permanece
vou de encontro aos livros em minha estante
intactos,
sussurram ao pé do meu ouvido:

Agora, vamos subir o rio — disse Granger. — E nos concentrar num só pensamento: não somos importantes, não somos nada. Algum dia, a carga que estamos carregando conosco poderá ajudar alguém. Mas, mesmo quando tínhamos os livros à mão, muito tempo atrás, não usávamos o que tirávamos deles. Continuávamos a insultar os mortos. Continuávamos a cuspir nos túmulos de todos os infelizes que morreram antes de nós. Durante a próxima semana iremos encontrar muitas pessoas solitárias, tal como no próximo mês e no próximo ano. E quando nos perguntarem o que estamos fazendo, poderemos dizer: estamos lembrando. É aí que, no longo prazo, acabaremos vencendo. E algum dia a lembrança será tão intensa que construiremos a maior escavadeira da história e cavaremos o maior túmulo de todos os tempos e nele jogaremos e enterraremos a guerra. Agora, em marcha. Primeiro, construiremos uma fábrica de espelhos, e durante o próximo ano não produziremos nada além de espelhos, e daremos uma longa olhada neles. (BRADBURY, 1953, p. 197)

Sem título

Folhear com espanto os clarões da palavra
Em uma página áspera
Apertar contra o dedo o caruncho
Antes que atravesse a capa

Palavra borda espaço-tempo
Investiga sujeito antes mesmo do sujeito
Tomar pelas rédeas
Narrativas impressas em cartucho preto

Entalhar pedra cascuda
Diante do segundo milênio
É informar em meio ao mar da desinformação
Nem chave de fenda, nem picareta
Há de trazer à toa a palavra embrulhada
Feito presente enlaçado
Dado por avó

Dentro de um metal encapsulado
Abundantes são os olhos a observar as telas touch screen
Pipocam as propagadas, o amontoado de palavras,
As selfies de 5,5 polegadas.
Barganham,
Vencedoras diante da enluarada noite ofuscada.

Como conter uma enxurrada numa cidade submersa
Quando o alerta é tempestade?
Como não empalidecer diante da nova palavra
“Infodemia”?

Digo, como permanecer sóbria,
Renovar a fé
Quando se é preciso todososdiastodososdiastodososdias
Carimbar palavra como ofício?

Aos que bradam e brindam seu amor ao ódio
Digo: — não obedeço.

………………….

(Ma Opiniães)

…………………

(No EsquerdaDiario)

1. DOIS FILHOS BANTOS

Miro o arco e a flecha
cai
sobre o peito daquilo que já foi um índio
que agora segura o fuzil
aponta a bala daquilo que já foi um escravo,
a preta aponta um facão daquilo que já foi um branco,
de tudo aquilo que já foram restaram a dor de uma vingança que
nunca mais será.

Do nunca resta o que já foi um dia,
nós antes de nós selvagens naquilo que já foi dito nada.
E da vida que surgiu naquele dia,
nenhuma morte há de nos salvar.
E da morte que surgiu naquele dia,
nenhuma vida há de vingar.

O ronco da moto atravessa varado feito bicho do mato
ferido.
Acuada, fecho o cenho e
o punho firme,
vou de encontro ao corpo que me aponta o calibre.

Dois filhos bantos,
da mesma raça
celebrando o ódio
lascando a pedra já lascada.

Dois filhos bantos,
de ventre preta que se esfolam
pela mixaria.
E rindo,
caminha entre eles um velho inimigo.

Carrega um charuto envolto num chicote,

batendo as botas

são olhos de maçarico.

Sai de dentro da mata atlântica,
junto a ele uma virgem.
Pele dela é feito a minha,
ele ralha
cabocla cala a boca e se veste boazinha.

Capataz,
saltita em passos largos,
encarando a ferida.
Não entende o banco
dentro dos olhos
das vítimas.

Entre o corpo calibre e o punho firme
não se intromete
pelo o que está feito daquilo que lhe foi
incumbido.

São dois filhos bantos,
que cantaram sob o sol ao som do berimbau,
se matam hoje em Manguinhos,
ao troço do capital.

2. INHACA

“Nada ocupa mais espaço que o amor”
CAROLINA TURBOLI

pescoço virado
de galo decepado em encruzilhada
um homem os olhos arregalados
pra minha bunda
grita

carne avulsa
açougue vendida em miolos
paleta acém peito fraldinha e músculo
vendida na feira livre
embolodasvozesnoengarrafamento

chorosa mijo na cama
estragado uma maçã podre
quando você se desfaz de mim como de seus lixos
quando você larga um tiro em mim quando ama outras mulheres me
diz não me ama como amava antes de outras mulheres
quando você trela em mim me olha os olhos vazio como sacola
voando por entre os fios de um poste
quando você some do whatsapp, do Facebook, do Instagram e nunca
me diz o porquê das coisas se realmente há alguma coisa que ainda
resta em você.

além do homem branco barbudo sem míngua nem casa musculoso
com o pau duro dizendo quanto excito com o meu abraço que pra
mim é só um abraço quem sabe ali poderíamos selar nossas almas
quando você nada mais nada mesmo que um homem me diz que
precisa ficar sozinho longe de mim eu falo demais eu amo demais
grito cuido demais
ser de menos já é demais
quando você é um homem nada menos que um homem e quis o meu
corpo eu queria sua alma contou essas coisas obscenas para os seus
amigos sobre como é transa comigo dar um 👍 nas fotos de biquíni

nas estantes da sala bukowski fala de putas
que poderiam ter sido eu e minhas irmãs
escritas na memória de um velho
que batia punheta vendo meninas 16 anos
com roupas de escola

o amor
está entranhado feito inhaca no sofá da minha casa
por homens que cresceram sobre minha sombra
esgueirando-se querendo ser grandes em cima de mim
aqui dentro de mim
até eu mesma
não ser

3.NÓS DOIS CANTANDO SIDNEY MAGAL NA FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO

Para Fernando
estação da Penha
desemboco perdida na linha de fuga, percebo

- como se percebem os furos de tatuí na areia de Grumari –

o grão de purpurina no fim do carnaval
São quatro por dois isso que inflama meu peito
não chupo a espinha do peixe,
não como mocotó

sonho em me bronzear sob o sol de ramos
me banhar no piscinão
ao seu lado
com as mãos entrelaçadas nas suas
bebendo itaipava

sou mulher de gostos caros, digo a você enquanto
rasga meu sutiã
gasto
por amaciantes

picho na murada do prédio
seu nome ❤ meu
para que você saiba o quão merda eu sou
quando apaixonada

meus pais me apontam dedos disseram para não me perder demais
¡perigo águas profundas, correntezas e redemoinho!
é tarde,
depois de meia-noite
nosso horário são verões
é tarde

estou fudida
porque a foda tem o gosto do meu homem
e disso os meus lábios não cansam

4.TRÊS POEMAS PRA MATAR PORCOS FASCISTAS

PARTE I – FOGO

carrego comigo rolos de papel higiênico, fósforos
que acendo
mato porcos fascistas
taco-lhes fogo sempre que posso
reviro o(s)lhos
lambo os beiços quando incinero os malditos
o bacon não como
distribuo entre entes queridos
são muitos
os porcos os porcos
malditos
à caça
com um martelo
atiro na mira
cuspo sobre a cadeira elétrica
incinero os porcos de merda
estapeio o que for mole
e sugo sugo sugo sangue do cretino
abato
URRAM
ESMURRAM
URRAM
quero meter a grito
com murro
goela adentro esses porcos fascistas
a papa debaixo da língua dente a dente vingo
minha pátria querida
lalalalalalala lalalalalalala lalalalalalala lalalalalalala lalalalalalala lalalalalalala lalalalalalala

………………………

(Tamén na Escamandro)

Carne Moída

Torrando no meio fio do Ceasa,
homens armários me olham de esguelha,
sabem que ferida aberta é lugar para mosca botar ovos.

Abobrinha carne moída arroz feijão
no tribunal
vencem
os mais fortes
de pele
de olhos
de cabelos
de sacos
no cemitério de Inhaúma
um atrás do outro

pretos acumulam cargas,
dentro de caminhões baús
o burrinho sem rabo empena
no sol à pino
dá gargalhadas
ri de mim
ri de todos
menos
das sungas maiôs

Búzios. General Osório. Zona Sul.

Praias e praias com gente miúda na quarta-feira
o dólar está em alta magra sexy salto 15 saindo da boate um escândalo
na bolsa da mulher foi baleado um garoto correndo entres os carros na avenida
Nossa Senhora de Copacabana, onde a Senhora se escondeu?

Pintei minhas unhas
de vermelho
nas ruas de São Paulo
o gongo em colapso nervoso grita comigo,
não sei revidar.

Acumulam-se inacabados:

cinco ou seis projetos arquitetados que estão a essa hora do dia remendados com fita crepe.

dois ou três possíveis relacionamentos que nunca disseram a hora ou o lugar de encontro.

um quebra cabeças, duas costuras no rasgo de minhas blusas e 46 horas mal dormidas.

Depois de velha e pelancuda o que me resta é ser comida pelas traças
em mim cabem
vigas aço concreto camisinhas cacos estiletes balanças dedos esmalte absorvente fígado queijo nojo

§

Corações de Alcachofra

corações de alcachofra em conserva de óleo
mastigados depois do jantar
sobre a mesa
os pratos, os talheres, os corpos usados

abutres miúdos e vesgos
rasantes
afiam suas unhas no amolador de facas

arrancam as peles gorduras
jogam na vala atrás de minha casa
desfiguram a carne putrefata

explosões sucateiam o ferro
agora corroído serve de mordaça

a cidade dorme como se nunca houvesse
amanhecido. na madrugada
forra-se o tapete infestado
de ácaros

odor de alho na sola dos pés
caminhando sobre as ruas
os velhos não usam sapatos

deus não anda entre os meus
sobrevoa em helicópteros
arranhas céus
onde dorme em colchão de penas

……………………….

(Na Mulheres que escrevem)

Chorume gosto azedo na ponta da língua morta

praça xv derramando óleo lubrificante nas meias velhas infestadas de carrapatos

rostos carcomidos
fagulhas subindo do chão oco
no banco definham mendigos
inclusive eu,
aceitamos nosso próprio breu

morte,
inimiga de longas horas
em frente as barcas
braço direito
nas sacolas as compras não cabem
fungos
crescem em tempos úmidos
bengalas quebram corroídas por cupim

a cebola
de rodela em rodela
rasga a pupila dos meus olhos

saquarema turva pela maresia

muriçocas sugam meu sangue
ao azeite e fermento

ervas daninhas florescem
até que o pão,
um dia farto
se torne escasso
e a seca, um dia cheia
se torne rachaduras
em nossos pés

…………………

(Na Ruído Manifesto)

EM UMA GALÁXIA TÃO TÃO DISTANTE …

há anos luz ☄

criou-se um buraco

negro tão preto e profundo

que é

confundido

com a

desova

lá do

morro

que

cava

m

mais uma cova mais uma cova mais uma cova mais uma cova mais uma

                                                  cova

de um vagabundo.

………..

NO ESTREITAR DAS TARDES

em movimento curvilíneo, agarravam-se as rédeas: homens, de carapuças brancas

no estreitar das tardes

bicavam com os pés pontiagudos o asfalto até que do ralo descesse o rubro

tambores graves vinham de outros quarteirões e a novena escapava pelo fio de nylon; cada miçanga era bijuteria velha.

os pescoços enlaçados pelo tronco de madeira

no estreitar das tardes,

a celebração de uma nova ordem.

cá fora no horizonte: o sol extrapolado feito gema de ovo. em contraste, o avesso de mim.

no estreitar das tardes,

quem anda comigo é a minha sombra que se esgueira entre o poste o emaranhado dos fios

um delírio

REBANHO

Seis horas da tarde,

uma porca indo pro abate, uma multidão de porcos.

Uniforme: cinza e azul, bandeira do Brasil, unidade pública de

ensino. Uma porca bem vestida.

Sistema público de ensino e um bando de porcos

pretos tentando aprender

que Jesus tem olhos azuis

é branquelo,

um bronze tem que passar pasta d’água.

Sistema público de ensino de que adianta saber

contar, se no fim do mês não sobra nada

para a porca que trabalha para pagar boletos? Sustentar um lar?

Fim de um dia de trabalho, início de

uma noite de pasto a barriga no fogão

uma espingarda com cano ainda

quente meto a bala na cara do

canalha

faço jus ao meu salário.

……………………………..

(En Macabea Edições)

……………………

(Na Saccades)

NÓS DOIS CANTANDO SIDNEY MAGAL NA FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO
Para o Fernando

estação da Penha
desemboco perdida na linha de fuga, percebo
– como se percebem os furos de tatuí na areia de grumari –
o grão de purpurina no fim do carnaval
são quatro por dois isso que inflama o meu peito
não chupo a espinha do peixe,
não como mocotó

sonho em me bronzear sob o sol de ramos
me banhar no piscinão
ao seu lado
com as mãos entrelaçadas nas suas
bebendo itaipava

sou mulher de gostos caros, digo a você enquanto
rasga meu sutiã
gasto
por amaciantes

picho na murada do prédio
seu nome ❤ meu
para que você saiba o quão merda eu sou
quando apaixonada

meus pais me apontam dedos disseram para não me perder demais
¡perigo águas profundas, correnteza e redemoinho!
é tarde, depois de meia noite
nossos horários são verões
é tarde

estou fudida
porque a foda tem o gosto do meu homem
e disso os meus lábios não cansam

……………

DA TESTA LARGA

restaram o gosto do suor salgado em que o beijava pelas ruas de bonsucesso
restaram as coxinhas massudas e oleosas que secavam no escorredor sujo com pedaços de
frituras queimadas
restaram a paçoquita moída na embalagem fechada
sobraram os chupões estampados no pescoço
e o varar das noites
você, enfiando com doçura amor
com doçura
sua piroca sem que seus pais pudessem ouvir

amar pode ser longo demais para alguém como eu,
você disse
que deixo botijões de gás abertos
pincelo blush nas maçãs das minhas bochechas pinto meus lábios com batons fortes
chupo paus e engulo a
porra

um perigo eminente seria demais amar por tanto tempo o perigo

uma hora – nunca se sabe qual hora – pode ser às 13h ou às 2h45 da madrugada–
mas nessa hora é preciso cerrar bem forte os punhos
esmurrar o estômago do desgraçado
até que então, purifiquem
os beijos

a propósito de DESPOXOS E OUTRAS VÍSCERAS, de María Xosé Queizán, en Xerais

TRES HOMENAXES

Título: Despoxos e vísceras ilustres

Autora: María Xosé Queizán

Editorial: Xerais

No actual contexto en que a narrtiva de autoficción parece ir abríndose camiño de maneira convencida, e entre nós temos a Berta Dávila como máis notoria representante, chámame a atención que editorialmente non se queira aproveitar para este título a vaga que constitúe a narrativa de non ficción, por exemplo ao estilo de Truman Capote en A sangue frío. E moito máis me sorprende tendo en conta que Xerais si o fixo coa última novela de Suso de Toro, Un señor elegante. Porque en realidade considero que este título de María Xosé Queizán está moi na liña de Capote, aínda que neste caso teñamos que remitirnos á biografía histórica máis que á actualidade social. Despoxos e outras vísceras ilustres está editada na colección de “ensaio”, porén, como digo, desde o meu punto de vista, quizá tería unha mellor acollida lectora baixo o paraugas da etiqueta de moda. Non me escapa que igual a autora  queira salientar precisamente o  seu labor investigador, de xeito que como “ensaio” este parece máis protexido, quizá haxa menos divulgación mais o seu traballo á hora de comunicarnos estas tres historias fica libre de calquera sospeita. Por suposto, isto que digo non supón ningunha crítica á elección editorial baixo o selo ensaístico, tan só é unha estrañeza que nace en min, que por outra parte, tamén me alegra pola idoisincrasia das tres historias relatadas. Tres historias relatadas, porque, finalmente son iso, tres historias, e así as imos tratar porque tamén están escritas máis desde a óptica da narradora que da investigadora, na miña opinión.

                     A primeira ten como protagonistas  a Percy B. Shelley e a Mary Wollstonecraft, sobre a que xa escribira en 2011. Percy, un dos principais poetas románticos (e isto si me parece moi a ter en conta visto que vivimos un tempo onde a poesía romántica non goza da mellor aceptación que digamos), Mary e os seus amores, e cando digo “os seus amores” quero referirme a que a realción amorosa entre Percy e Mary non foi para nada convencional senón todo o contrario; hoxe non escandalizaría da mesma maneira que antes mais tampouco entra dentro do “normal” (e emprego esta palabra moi conscientemente porque xusto o libro vai dedicado a quen rompe os universos pechados, e a “normalidade” non deixa de ser un deles). Particularmente resúltame moi atraente e relación que se puidera establecer entre un dos principais poetas románticos e a autora de Frankenstein, dun Frankestein que a tradición mergullou nos lodos do terror gótico (moi equivocadamente, moi tendenciosamente ao meu ver). Romanticismo e terror, non me digan que non é unha mestura atraente. A narración de María Xosé Queizán céntrase sobre todo nas vivencias italianas da parella. Evidentemente tamén aparecen as relacións que tiveron con outros poetas como Keats ou Lord Byron, e reprodúcense unha serie de misivas de Percy (a vari@s destinatari@s) que interrompen o ritmo narrativo aínda que non deixen de ter interese. Finalmente, é o corazón de Percy o que remata tendo todo o protagonismo, e non direi a razón.

                     A segunda das historias ten como albo a figura de Lenin, aínda que en realidade se trata dunha narración moi achegada á narrativa de viaxes. Como tal pode lerse tamén, e achéganos unha visión non só da xeografía rusa senón tamén, e máis interesante, da historia de Rusia, que, ben seguro, resulta moi descoñecida aínda actualmente. A este propósito hai que lembrar que as descricións de María Xosé Quizán son un dos valores do libro que non deben caer no esquezo. Para máis, esas descricións vense complementadas con reflexións (ás veces referidas á mesma Galiza) de interese sociopolítico. Mais, claro, o verdadeiro obxectivo é Lenin, unha das figuras históricas (a cabalo entre so séculos XIX e XX) que aínda hoxe resulta das máis controvertidas. O carismático Vladimir Lenin, de quen o seu cerebro será, logo da súa morte, obxecto de estudo pois, alén dos seus acertos e dos seus erros, foi unha das mentes máis brillantes que a Historia pode depararnos, dotado dunha capacidade de traballo intelectual absolutamente asombrosa.

                     E a terceira das historias narradas é a de Rosa Luxemburgo. Ten que ver coa anterior porque Rosa Luxemburgo tamén foi unha personaxe moi carismática, extraordinaria oradora e tamén dunha capacidade de traballo (intelectual, mais non só) absolutamente fóra do común. O seu contributo como teórica do marxismo, como defensora da clase traballadora (o cal a levaría ao cárcere, cando se opuxo á participación dos traballadores na I Guerra Mundial), enfrontando as súas ideas ás de calquera home, tampouco debe agachar unha revisón da súa vida e traballo desde a óptica feminista, pois, alén da teoría feminista que puidera desenvolver, a súa vida en si foi e é unha proclama feminista portentosa, xa que poucos exemplos se poden atopar que poñan de manifesto a valía da muller como o caso de Rosa Luxemburgo. Sen dúbida, ao meu ver, un nivel de dedicación como o de Rosa Luxemburgo en defensa da clase traballadora, só é posíbel se se ten un corazón enorme, e unha fe e sensibilidade social acordes con el e que foron os auténticos directores da súa peripecia vital, antepoñendo sempre o seu traballo intelectual e político ás relaxións sentimentais (por sinal, e que viviu abertamente). E tamén intelixencia,  porque foi unha muller tremendamente intelixente. E coraxe, porque tamén foi moi valente. Por iso, as circunstancias da súa morte enchen os bos corazóns de rabia e noxo. As circunstancias da súa morte e o tratamento que recibiu despois de morta, que tamén ten o seu.

                     En definitiva, non só é unha lectura agradábel, pola calidade da prosa de María Xosé Queizán, senón que tamén constitúe unha moi oportuna reivindicación de figuras históricas (literarias e políticas) que aínda precisan acaído recoñecemento.

ASDO.: Xosé M. Eyré